Skip to content
Vaegnägijale

Konverentside taotlusvoor

Vooru maht 150 000 EUR
Tähtaeg 19.03.2024
Esitamise koht [email protected]

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks ja nendel osalevate Eesti ekspertide lähetuste rahastamiseks

Vooru eesmärk on toetada rahvusvaheliste ürituste korraldamist arengukoostöö prioriteetsetes teemavaldkondades ning soodustada valdkonnaekspertide osalemist ja nende esinemisi rahvusvahelistel arenguriikidele suunatud konverentsidel ja messidel.

Taotleja Taotlejale esitatud nõuded on toodud Vabariigi Valituse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 määruse “Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” § - s 9
Nõuded Taotlus peab vastama määruse § - s 10 toodud nõuetele ja taotluses elluviidavate tegevuste eesmärk peab olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi strateegias 2024-2030 sätestatud tegevustega.
Kriteeriumid

Taotlusvoorust toetatakse 2024. või 2025. aastal toimuvaid ühekordseid sündmusi; juhul kui tegemist on iga-aastase korduva sündmusega on võimalik toetust taotleda kaheks aastaks. Juhul, kui tegemist on plaanitavate sündmuste jadaga prioriteetvaldkonnas prioriteetriikides või Eestis, on võimalik esitada plaanitavate sündmuste kava ning taotleda toetust kaheks aastaks.

Taotluste hindamisel hinnatakse:

  • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgi saavutamisel (osakaal kuni 40% maksimaalsest koondhindest);
  • projekti ettevalmistuse kvaliteeti, sh, sündmuse ettevalmistuse kvaliteeti (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest);
  • projekti kulude asjakohasust (osakaal kuni 10% maksimaalsest koondhindest);
  • taotleja organisatsioonilist võimekust ja projektimeeskonna võimekust (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest);
  • projekti monitoorimise-ja tulemuste hindamise kava olemasolu teostatavus (osakaal kuni 10%).

Toetuse maksimaalne määr on 95% ja omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest. Maksimaalne summa ühe taotleja kohta on 75 000 eurot.

Lähteülesanne

Taotlusvooru peamine eesmärk on toetada rahvusvaheliste arengukoostöö ja humanitaarkriiside lahendamist kajastavate konverentside, seminaride, ürituste ja ürituste seeria korraldamist Eestis, Eesti arengukoostöö sihtriikides ja riikides, kuhu toimuvad riigivisiidid jt kõrgetasemelised visiidid. Vooru eesmärk on toetada rahvusvaheliste ürituste korraldamist arengukoostöö prioriteetsetes teemavaldkondades ning soodustada valdkonnaekspertide osalemist ja nende esinemisi rahvusvahelistel arenguriikidele suunatud konverentsidel ja messidel. Samuti on vooru eesmärk toetada Eesti strateegilistest sihtriikidest pärit esinejate ja osalejate kutsumist Eestis toimuvatele rahvusvahelistele üritustele. Taotlusvooruga soovib ESTDEV tõsta arengukoostöö-ja humanitaarabi alast teadlikkust ning selgitada Eesti rolli partnerriikide arengu toetamisel, humanitaarkriiside lahendamisel ning globaalse jätkusuutliku arengu tagamisel. Vooru korraldamisega soovib ESTDEV tõsta Eesti nähtavust väärtusliku rahvusvahelise partneri ja doonorina.

Toetuse taotlemise eelduseks on Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi teemade kajastamine rahvusvahelisel üritusel, kus vaatluse all on Eesti panus globaalsete kriiside lahendamisel ja ennetamisel, arengukoostöö ja humanitaarabi projektide mõju ja tõhusus, Eesti kogemuse rakendamine sihtriigi arengule kaasaaitamisel, ja Eesti osalemine rahvusvahelistes arengukoostöö initsiatiivides.

Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille abikõlblikkuse periood on vahemikus 01.03.2024- 31.12.2025. Iga taotleja saab esitada ühe taotluse. 

Seotud valdkonnad

Vormid

Muud dokumendid

Kontaktid