Skip to content
Vaegnägijale

Gruusia

SDG16
SDG4
SDG8

Eesti on Gruusiat toetanud alates 2000. aastast, seejuures on Gruusia olnud Eesti kahepoolse arengukoostöö prioriteetne sihtriik alates 2006. aastast. Eesti toetab Gruusia lõimumist Euroopa Liiduga ning on valmis pakkuma abi assotsiatsiooni- ja vabakaubanduslepingu rakendamise hõlbustamiseks. 2021. aasta lõpus võttis Eesti vastu Eesti – Gruusia arengukoostöö maastrateegia 2021-2024, mis kajastab Gruusia vajadusi ning määrab kindlaks arengusuunad ja valdkonnad, milles Eesti saab pakkuda lisaväärtust.

Eesti toetab Gruusia lõimumist Euroopa Liiduga ning on valmis pakkuma abi assotsiatsiooni- ja vabakaubanduslepingu elluviimise hõlbustamiseks. Eesti arengukoostöö Gruusias keskendub demokraatia, kodanikuühiskonna ja ELi väärtusruumi toetamisele, ettevõtluse toetamisele,  hariduse kvaliteedi parandamisele ning naiste ja laste õiguse kaitsele.

Alates 2000. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Gruusiat rohkem kui nelja14 teistkümne miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Gruusias ellu viidud 430 projekti. 1. august 2023 seisuga on Gruusias 9 käimasolevat projekti. Eraldi väärivad mainimist hariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamise projektid, kuid ka edukas Tbilisi Barnahus projekt, mille raames abistatakse väärkoheldud naisi ja lapsi.

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Gruusias

  • Haridus – haridussüsteemi ajakohastamine vastavalt tööturu vajadustele; digipädevuste arendamine.
  • Ettevõtlus – väikeettevõtluse arengu toetamine; idufirmade loomise ning naiste ja noorte ettevõtlusesse kaasamise põhimõtete tutvustamine.
  • Demokraatia ja hea valitsemistava – ELi assotsiatsioonilepingu ja reformikava rakendamise edendamine; kodanikuühiskonna kaasamine valitsemisse ja reformiprotsesside kujundamisse; teadlikkuse suurendamine EList; soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamine; regionaalarengu toetamine.
Gruusia kaardil

Seotud valdkonnad

Seotud projektid

Seotud artiklid

Kontaktid