Skip to content
Vaegnägijale

Stipendiumite taotlemine

Mis on stipendiumiprogrammi eesmärk?

Stipendiumiprogrammi eesmärk on muuta Eestis pakutav haridus kättesaadavamaks tudengitele arengukoostöö partnerriikidest, võimaldades neil õppida kraadiõppes ja täiendkoolitustel nendes valdkondades, mis aitavad saavutada nende koduriigi arengueesmärke. Eesti jaoks on prioriteetsed arengukoostööriigid Armeenia, Botswana, Gruusia, Keenia, Moldova, Namiibia, Uganda ja Ukraina.

Milliseid tegevusi toetatakse stipendiumiprogrammidega?
  • Õppekohamaksumuse ja elamistoetuse stipendium tasemehariduses ehk kraadiõppes.
  • Õppekohamaksumuse stipendiumi eraldamine tasemehariduses vahetussemestril-kõrgkoolide partnerluskokkuleppe alusel.
  • Täiendõppeprogrammis osalemise kulude hüvitamine.
  • Eesti õppejõudude lähtetoetuse (reisikulud ja elamistoetus) eraldamine õpetamise  toetamiseks arenguriigis (maksimaalselt 1 semester).

Täpsemad toetuse andmise tingimused on määratletud taotlusvooru kutses.

Kes saavad toetust taotleda?

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud kõrgharidust andev õppeasutus, teadus- ja arendusasutus või täienduskoolitust pakkuv asutus (peab vastama täiskasvanute koolituse seadusele), kes vastab Vabariigi Valitsuse 16.12.2021. a määruse nr 122 “Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” § 9 lõikes 1 nimetatud nõudele. Eraõiguslik taotleja peab vastama sama määruse § 9 lõikes 3 toodud nõudele.

Stipendiumiprogrammi ja omafinantseeringu piirmäärad kinnitatakse taotlusvoorudes erinevalt ning kajastatakse voorukutses.

Taotlusvormid
Lisainformatsioon

Email: [email protected]
Telefon: +372 629 9217