Skip to content
Vaegnägijale

ESTDEV

ESTDEV

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus - ESTDEV on riigi sihtasutus, mis viib ellu Vabariigi Valitsuse rahvusvahelise arengukoostöö eesmärke. Eesti arengukoostööpoliitika kujundab Eesti Vabariigi Välisministeerium ja viib ellu ESTDEV.

ESTDEV keskendub projektidele, kus Eestil on pikaajaline praktiline kogemus, mida jagada. ESTDEV-i roll on võimestada ja inspireerida Eesti partnerriike seadma sihte ja leidma oma arenguplaanide täitmiseks innovaatilisi lahendusi, mis oleksid tulemuslikud ja hõlmaksid kõiki ühiskonnagruppe. Selle saavutamiseks kaasab ESTDEV Eesti kodanikuühiskonna, avaliku ja erasektori tippeksperte, et elluviidavad projektid oleksid jätkusuutlikud ning vastaksid partnerriigi ootustele ja vajadustele.

Strateegiliste ja sisukate projektide elluviimisega soovib ESTDEV suurendada Eesti nähtavust rahvusvahelise doonorriigi ja partnerina, kasvatada välisrahastuse osakaalu ning siduda arengukoostööd senisest paremini Eesti välispoliitika ja majandusdiplomaatiaga. ESTDEV-i eesmärk on kujuneda kompetentsikeskuseks, kasvatada Eestis arengukoostöö ja humanitaarkriiside lahendamise kogemust ning kasvatada eestimaalaste teadlikkust arengukoostööst kui vahendist globaalse julgeoleku edendamiseks ja jätkusuutliku arengu eesmärkide täitmiseks.

Missioon

ESTDEV korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja pikaajalise humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse. Tuginedes Eesti arengukoostöö poliitikas seatud eesmärkidele me koondame parimat Eesti ekspertiisi avalikust, era- ja kolmandast sektoris ja viime ellu projekte, mis suurendavad Eesti mõjukust rahvusvahelise doonori ja partnerina

Visioon

Me töötame selle nimel, et jätkusuutlik areng oleks suunatud inimeste hüvangule vabaduses ja turvalisuses. Inspireerime ja võimestame Eesti partnerriike leidma jätkusuutlikke ning innovaatilisi lahendusi oma riigi arengu planeerimisel ja elluviimisel. Euroopalike väärtuste kandja ja eestkõnelejana jagame Eesti parimat arengu- ja reformikogemust sidusa ja demokraatliku digiriigi loomisel, võttes arvesse partneri ootusi ja arenguvajadusi. Meie ambitsioon on kujuneda arengukoostöö kompetentsikeskuseks, kasvatada Eesti kompetentsi arengukoostöö ja humanitaarkriiside lahendamisel ning kasvatada eestimaalaste teadlikkust arengukoostööst kui vahendist globaalse julgeoleku tugevdamiseks ning jätkusuutliku arengu eesmärkide täitmiseks.

Väärtused

Pühendumus

Oleme pühendunud ja usaldusväärne partner, võtame vastutuse oma tegevuse eest ning viime ellu koostööprojekte, mis väärtustavad partnerriigi soove ja vajadusi sidusa ja kaasava ühiskonna loomisel.

Professionaalsus

Oleme oma valdkonna eksperdid ning kaasame parimat ekspertiisi avaliku-, era- ja kolmandast sektorist. Järgime kõrgeid kvaliteedistandardeid oma töö korraldamisel ja partnerite kaasamisel.

Tulemuslikkus

Viime kokkulepitud eesmärgid ellu andes partneritele ja tiimiliikmetele tegevusvabadust, tagasisidet ja tunnustust. Eesmärkide elluviimisel peame silmas saavutatavat mõju. Kohaneme muutuva keskkonnaga ja oleme avatud uutele ideele ning lahendustele.

Koostöö

Kaasame partnereid sihtriikides, lähtume nende vajadustest ja soovidest, leides ühisosa Eesti välispoliitika ning majandusdiplomaatia eesmärkidega. Meie koostööprojektid põhinevad aususel, usaldusel ja avatusel, on eetilised ja moraalsed.

Organisatsiooni kujunemine

1. aprillil 2021 kiitis Eesti Vabariigi Valitsus heaks välisministeeriumi ettepaneku luua Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, et kasvatada Eesti arengukoostöö projektide mõju ja luua eelduseid võimekuse kasvuks sellekohase poliitika kujundamisel ja rakendamisel. ESTDEV asutati 23. aprillil 2021 ja registreeriti äriregistris 30. aprillil 2021.

Organisatsiooni esimeseks väljakutseks oli Eesti Idapartnerluse Keskuse (EIPK) liitmine ESTDEV-iga. EIPK-i põhjal tekkis uus struktuuriüksus Idapartnerlusbüroo, millele septembris lisandus Aafrika ja uute turgude büroo.