Skip to content
Vaegnägijale

Toetuste taotlemine

Milliseid projekte toetatakse?

Arengukoostöö raames antakse toetust Arengukoostöö ja humanitaarabi strateegias 2024-2030  nimetatud prioriteetsetele partnerriikidele, et aidata kaasa üleilmse vaesuse kaotamisele ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisele, keskendudes arenguriikide majandusarengu ja heaolu edendamisel eelkõige demokraatia ja õigusriigi arengule, inimõiguste ja isikuvabaduste edendamisele, keskkonnasäästliku arengu toetamisele ja teistele sihtriigi vajadustele, pöörates läbivat tähelepanu e-lahendustele.

Eesti arengukoostöös peetakse läbivalt silmas inimõiguste tagamist ja keskkonnasäästlikkust. Arengukoostöö tulemuslikkuse ja kestlikkuse eesmärgil peab Eesti oluliseks järgida kõigis arengukoostöö ja humanitaarabi tegevustes naiste võimestamise ja sooliselt võrdse lähenemise põhimõtet.

 Kes saavad toetust taotleda?
  • Valitsusasutused või selle hallatavad asutused.
  • Kohaliku omavalitsuse asutused või selle hallatavad asutused.
  • Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad mittetulundusühingud või sihtasutused, sh maakondlikud või üleriigilised kohalike omavalitsuste üksuste liidud.
  • Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad muud juriidilised isikud.

Taotlejal peab projekti elluviimiseks olema sihtriigis koostööpartner või sihtriigis ametlikult registreeritud esindus. Koostööpartner võib olla juriidiline isik või valitsus- või kohaliku omavalitsuse asutus või selle hallatav asutus, kes osaleb projektis toetava tegevuse rakendamisel ja kellel tekivad selle käigus kulud. Kui kohalikel partneritel ei ole poliitilistel põhjustel võimalik sihtriigis tegutseda ning see on sihtriigisuunalise taotlusvooru tingimustes vastavalt määratletud, võib kaasata ajutiselt eksiilis tegutseva koostööpartneri.

Toetuse ja omafinantseeringu piirmäärad kinnitatakse taotlusvoorudes erinevalt ning kajastatakse voorukutses.

2024 taotlusvoorude infopäeva salvestused

Vaata siit 24. jaanuaril toimud taotlusvoorude infopäeva salvestusi: 

Taotlusvormid
Aruande vormid
Lisainformatsioon

Email: [email protected]