Skip to content
Vaegnägijale
icon_Education

Haridus

 • SDG4
 • SDG8
ESTDEV Embu University

Kvaliteetse hariduse edendamine toetab partnerriikide ühiskondlikku ja majanduslikku arengut. Kogu maailmas on haridus miljonitele lastele ja noortele endiselt kättesaamatu. COVID-19 ning tütarlaste ja naiste õiguste halvenemine on miljonid õpilased haridussüsteemist välja tõrjunud.

Eesti on globaalselt tuntud ja tunnustatud hariduse tippriik ning selles on oluline roll Eesti üliheadel tulemustel PISA uuringutes. ESTDEV-i eesmärgiks on Eesti kogemusele tuginedes võimestada haridusreformide ja -uuenduste elluviimist partnerriikides.

Aitamaks kaasa partnerriikide majandusarengule, on olulisel kohal tööturu vajadustele vastavate asjakohaste oskuste arendamine. Lõhe haridussüsteemi pakutava ja tööturu vajaduste vahel ei pärsi mitte ainult indiviidide väljavaateid, vaid ka majandusarengut laiemalt. Erilise tähelepanu all on kõige haavatavamad ja ebasoodsamas olukorras olevad rühmad, kelle juurdepääsu puudumine formaalsele haridussüsteemile vähendab nende võimalusi tööturul. Eesti toetab ka meie partnerriikide kodanikke õpingutega Eestis, andes selleks prioriteetriikidest pärit õppuritele stipendiume täiendkoolitustes või magistri- või doktoriõppes osalemiseks. 

Temaatilised prioriteedid:

 • Haridusvaldkonna poliitika ja riikliku kvalifikatsiooniraamistiku kujundamine.
 • Haridusereformide elluviimise võimestamine ning kvaliteetse hariduse kättesaadavuse parandamine.
 • Õpetajakoolituse arendamine ning õppekavareformide nõustamine.
 •  Kaasava hariduse põhimõtete ning kaasaegsete õpetamismetoodikate, sh digipedagoogika juurutamine.
 •  Hariduse infosüsteemide arendamine.
 • Haridusinnovatsiooni toetamine, sh haridustehnoloogiliste lahenduste loomine ja rakendamine ning digioskuste arendamine.

Partnerid

Eesti jagab oma haridusalaseid kogemusi tervikliku kontseptsiooni põhimõttest lähtuvalt, seega on eesmärk kaasa aidata süsteemsetele muutusele partnerriikide haridussüsteemis. Selleks teeb Eesti peale teiste doonorriikide koostööd ka rahvusvaheliste organisatsioonide ja algatustega, näiteks Rahvusvaheline Hariduspartnerlus (Global Partnerhsip for Education, GPE), OECD ja UNICEF. Oluline on avatud koostöö avaliku, tsiviilühiskonna ja erasektori vahel.

Regionaalsed prioriteedid:

 • Moldova  hariduse digipöörde toetamine, sh haridustehnoloogiliste digitaalsete rakenduste/õppematerjalide ja koolikorraldust toetavate lahenduste loomise toetamine toetava ettevõtluskonkursi korraldamise (taibutalgud, kiirendi) abil üldhariduskoolide jaoks; tulevikuoskuste, sh digioskused ja ettevõtluspädevus arendamine

 • Armeenia  õpetajate professionaalse arengu toetamine 

 • Gruusia  üldhariduse kvaliteedisüsteemi arendamine ning õpetajate professionaalse arengu toetamine kaasaegsete õpetamismetoodikate juurutamise kaudu

 • Ukraina - alushariduse kaasajastamine, sh parima praktika näite loomine nii protsesside tõhusa juhtimise, kaasaegse õpikeskkonna kui ka õpetamismetoodikate ja -vahendite osas; kutseharidusreformi toetamine läbi sisehindamise süsteemi loomise kutsekoolides; kutsehariduse juhtimise infosüsteemi arendamine;  kõrgharidussüsteemi edendamine; noorte ja naiste tööhõivet ja konkurentsivõimet toetavate oskuste arendamine, sh digioskused ning ettevõtluspädevus

 • Keenia õpetajahariduse kaasajastamine ning kaasaegsete õpetamismetoodikate juurutamine; digivõimekuse ja digioskuste arendamine, IT valdkonna talendipartnerlus

 • Uganda hariduse kvalifikatsiooniraamistiku arendusprotsessi nõustamine

 

Maailmaharidus

Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. See on õppimisprotsess, mis võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni.

Dublinis 2022. aastal loodud maailmahariduse Euroopa deklaratsioonis aastani 2050, on maailmaharidust defineeritud kui haridus, mis võimaldab inimestel kriitiliselt mõtestada maailma ja oma rolli selles; avada oma silmad, südamed ja meeled maailma tegelikkusele kohalikul ja ülemaailmsel tasandil. See annab inimestele võimaluse mõista, ette kujutada, loota ja tegutseda, et luua maailm, kus valitseb rahu, solidaarsus, õiglus ja võrdsus, keskkonnaalane jätkusuutlikkus ning rahvusvaheline mõistmine. See hõlmab inimõiguste ja mitmekesisuse austamist, kaasamist ja inimväärse elu tagamist kõigile nii praegu kui ka tulevikus. Maailmaharidus tähendab formaalset, mitteformaalset ja informaalset õppimist; see on elukestev ja hõlmab kogu elu.

Hea ülevaate maailmahariduse olukorrast Eestis annab 2019. aastal valminud „Eesti maailmahariduse raport”, mis põhines GENE (Global Education Network in Europe) vastastikhindamisel. Raport analüüsib maailmahariduse hetkeolukorda Eestis nii arengukoostöö, formaalhariduse, noorsootöö kui ka kodanikuühiskonna vaates ning annab soovitusi maailmahariduse paremaks lõimimiseks formaal- ja mitteformaalharidusse ning üldise teadlikkuse parandamiseks.Raport on saadaval täies mahus inglise keeles, lühiversioon ka eesti keeles.

ESTDEV-i tellimusel valmis 2022. aastal Maailmakodaniku pädevusmudel, mille eesmärk on toetada globaalse mõõtme lisamist õppekavas välja toodud pädevustesse ning seostada eri ainete õpiväljunditega.

Lisaks toetab ESTDEV oma maailmahariduse tegevuste kaudu teadlikkuse kasvu arengukoostöö olulisusest. Näiteks annab ESTDEVõpilasleiutajate riiklikul konkursil välja eripreemiaid koolinoortele, kelle leiutised toetavad planeedi jätkusuutlikku arengut ja propageerivad säästlikku eluviisi.

ESTDEV-i koostööpartnerid maailmahariduse valdkonnas on välisministeerium, haridus- ja teadusministeerium, MTÜ Mondo ja Mondo Maailmakool, Arengukoostöö Ümarlaud ning UNESCO Eesti rahvuslik komisjon.