Skip to content
Vaegnägijale

Armeenia

SDG2
SDG3
SDG4
SDG5
SDG8

Eesti on Armeeniat toetanud alates 2001. aastast, kuigi Armeenia pole kuulunud Eesti arengukoostöö prioriteetsete sihtriikide hulka. Eesti on osalenud rahvusvaheliselt rahastatud projektides ja jaganud oma reformikogemust ning on näha, et seda on otstarbekas jätkata ka tulevikus.

Armeenia Euroopa Liidu integratsiooni tempo ja ulatus sõltub riigi enda otsustest. Kuulumine Euraasia Majandusliitu ei võimalda majandusintegratsiooni assotsieerunud riikidega samal tasemel, ent Euroopa Liit aitab oluliselt  kaasa reformide läbiviimisele.

Alates 2001. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Armeeniat  862 000 euro ulatuses. Selle aja jooksul on Armeenias ellu viidud 58 projekti. 

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Armeenias

  • Haridus – oma kogemuse jagamine; kvaliteetse hariduse kättesaadavuse parandamine; mitmekeelse õppe toetamine; üldhariduse arendamine; kaasava hariduse põhimõtete rakendamine ning kutsehariduse areng. Tähtsad teemad on ka õpetajate koolitus, õppekavade reformid, haridustehnoloogia ja digiõpe.
  • Demokraatia ja hea valitsemistava – koostöö arendamine demokraatia arengu ja hea valitsemistava, sealhulgas demokraatliku kohaliku omavalitsuse põhimõtete juurutamise toetamiseks, kolmanda sektori ja meedia arengu toetamiseks, IKT võimaluste, sh e-valitsemise, kasutamise toetamiseks ühiskondlike protsesside avatumaks ja kodanikukesksemaks muutumisel.
  • Vaesuse vähendamine – vaesuses elavate laste ja naiste olukorra parandamine; koostöö arendamine naiste ja laste õigusi ja võimalusi toetavate tegevuste elluviimiseks.
  • Ettevõtluse – väikeettevõtluse arengu ja innovatsiooni toetamine, sealhulgas iduettevõtete loomise põhimõtete tutvustamine ning naiste ja noorte kaasamine ettevõtlusesse.
Armeenia kaardil