Skip to content
Vaegnägijale

500 000 eurot stipendiumiprogrammidele

Vooru maht 500 000 EUR
Tähtaeg 23.02.2024
Esitamise koht [email protected]

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

stipendiumiprogrammide rahastamiseks.

Taotlusvooru eelarvemaht on 500 000 eurot

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi strateegias 2024-2030 sätestatud prioriteetidega. Taotlusvooru eesmärk on toetada ja stimuleerida teadmuse jagamist ning Eestile prioriteetsete arengukoostööriikide võimekuse parendamist organisatsioonide ning inimeste kompetentsi kasvatamise kaudu arenguriigi vajadustest lähtuvalt. 

Taotleja Eestis registreeritud kõrgharidust andev õppeasutus, teadus- ja arendusasutus või täienduskoolitust pakkuv asutus (peab vastama täiskasvanute koolituse seadusele) või eraõiguslik taotleja
Nõuded Taotlused tuleb esitada eraldi vastavalt väljatoodud riikide jaotusele. Taotleja võib kumbagi suunda esitada mitu taotlust, sellisel juhul tuleb märkida taotluste prioriteetsus taotleja seisukohast. Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud kõrgharidust andev õppeasutus, teadus- ja arendusasutus või täienduskoolitust pakkuv asutus (peab vastama täiskasvanute koolituse seadusele), kes vastab Vabariigi Valitsuse 16.12.2021. a määruse nr 122 “Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” § 9 lõikes 1 nimetatud nõudele. Eraõiguslik taotleja peab vastama sama määruse § 9 lõikes 3 toodud nõudele.
Kriteeriumid

Taotluste hindamise kriteeriumid

 1. Õppeprogrammi põhjendatus ja vastavus sihtriigi vajadustele (osakaal kuni 40% maksimaalsest koonhindest); 
 2. Õppeprogrammi terviklikkus ja korraldus, osalejate värbamise metoodika (osakaal kuni 30 % maksimaalsest koonhindest);
 3. Projekti kulude asjakohasus (osakaal kuni 20 % maksimaalsest koondhindest);
 4. Projekti monitoorimise-ja tulemuste hindamise kava olemasolu ja teostatavus (osakaal kuni 10%).

Projekti kestus ja toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve maht on 500 000 eurot, toetuse maksimaalne määr on 95% ja omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest. 

 • Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille abikõlblikkuse periood on vahemikus 01.03.2024-30.08.2025.

Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on toetada ja stimuleerida teadmuse jagamist ning Eestile prioriteetsete arengukoostööriikide võimekuse parendamist organisatsioonide ning inimeste kompetentsi kasvatamise kaudu arenguriigi vajadustest lähtuvalt. Taotlusvoorus on abikõlblikud järgmised sihtriigid (elukoht ja kodakondsus): Armeenia, Botswana, Gruusia, Keenia, Moldova, Namiibia, Uganda, Ukraina. 

Taotlusvoorus toetatakse tegevusi, mis vastavad allpool kirjeldatud meetmele: 

Täiendõppeprogrammis osalemine - taotletavale programmile peavad olema määratletud selged õpiväljundid. Õpe võib toimuda Eestis kohapeal, e-õppena või hübriidlahendusena – vastava lähenemise asjakohasus peab olema põhjendatud taotluses; programm on otseselt seotud taotlusvooru sihtriigi vajadustega. Programmi maht peab olema minimaalselt 12 EAP ja maksimaalselt 24 EAP, eelistatud on mikrokraadi või mikrokvalifikatsiooni omandamisele suunatud programmid. Põhjendatud juhtudel on maksimaalne EAP punktide arvu ületamine lubatud ja põhjendus peab olema toodud taotluses. 

Valdkonnad, kus osalemist toetatakse, on: 

 1. e-riigi tehnoloogiad; 

 2. e-tervis; 

 3. majandusareng ja ettevõtlus;

 4. info-ja kommunikatsioonitehnoloogia, sh küberturvalisus; 

 5. haridusjuhtimine, haridusinnovatsioon, haridustehnoloogia, kaasaegsed õpetamismeetodid; 

 6. ühiskonnateadused, EL integratsioon ja meedia.

Taotlusvooru eelarvemaht jaguneb järgmiselt:

 • Taotlused Ukraina suunalisteks tegevusteks: 200 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa 50 000 eurot taotluse kohta.

 • Taotlused Armeenia, Botswana, Gruusia, Keenia, Moldova, Namiibia, Uganda suunalisteks tegevusteks: 300 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa 70 000 eurot taotluse kohta.

Seotud valdkonnad

Vormid

Muud dokumendid

Tulemused

Kontaktid