Skip to content
Vaegnägijale

150 000 eurot arengukoostöö projektideks Moldovas

Vooru maht 150 000 EUR
Tähtaeg 15.02.2024
Esitamise koht [email protected]

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

arengukoostööprojektide rahastuseks Moldovas

Taotlusvooru eelarvemaht on 150 000 eurot

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi strateegias 2024-2030 sätestatud prioriteetidega. Taotlusvooru eesmärk on toetada Moldova arengut kasutades Eesti parimaid praktikaid tegevustes, mis edendavad Moldova püüdlusi ELiga lõimumisel, sõltumatu meedia tugevdamisel, nüüdisaegse hariduse kaasajastamisel ning väikeettevõtlust toetavatel tegevustel.

See here for the English version of the call for proposals.

Taotleja Eesti Vabariigi valitsus- ja kohaliku omavalitsuse asutused; Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad mittetulundusühingud või sihtasutused; Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad muud juriidilised isikud.
Nõuded Projekti taotlus tuleb esitada keskuse antud vormil, mis on kättesaadav keskuse veebilehel ning lisatud taotluskutsele. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele. Kõik taotlused peavad rakendama Välisministeeriumi poolt väljatöötatud mõjude hindamise süsteemi.
Kriteeriumid

Projekti kestus ja toetuse määr

 • Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille abikõlblikkuse periood on vahemikus 01. märts 2024 kuni 31. detsember 2024.
 • Toetus võib moodustada kuni 95% abikõlblike kulude kogumaksumusest. Omafinantseeringu nõue 5% abikõlblike kulude kogumaksumusest.
 • Taotletava toetuse minimaalne summa on 50 000 eurot ja maksimaalne summa 100 000 eurot taotluse kohta.
 • Taotleja võib taotlusvooru esitada ühe taotluse. Antud nõue ei laiene kõrgkoolidele.
 • Keskusel on õigus toetada projekti osaliselt, näidates ära toetatavad tegevused.

Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskuse juhatus 12.01.2024 otsusega nr 1-2/4-2024 kinnitatud taotlusvooru väljakuulutamisest ja hindamisjuhendist.

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile, projektitaotluse läbimõeldus ja teostatavust (osakaal kuni 25% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti majanduslikku tõhusust (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti monitoorimise- ja tulemuste hindamise kava teostatavus (osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest);
 • taotleja suutlikkust ja varasemat käitumist toetuse kasutajana (osakaal kuni 25% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti jätkusuutlikkust, riskide hindamist (osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest).
Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on toetada Moldova arengut kasutades Eesti parimaid praktikaid tegevustes, mis edendavad Moldova püüdlusi ELiga lõimumisel, sõltumatu meedia tugevdamisel, nüüdisaegse hariduse kaasajastamisel ning väikeettevõtlust toetavatel tegevustel.  Projektid peavad toetama horisontaalseid eesmärke ning aitama läbivalt saavutada ÜRO Kestliku Arengu eesmärkide saavutamist.

Taotlusvoorus toetakse tegevusi, mis vastavad järgmistele tegevussuundadele:

 • EL lõimumist toetavad tegevused, sh regioonide tasemel;
 • nüüdisaegse hariduse edendamine;
 • väikeettevõtluse toetamine;
 • sõltumatu meedia tugevdamine ning väärinfo vastu võitlemine;
 • valitsussektori digitaliseerimise ning küberkerksuse võimekuste suurendamine.

Seotud valdkonnad

Vormid

Muud dokumendid

Tulemused

Kontaktid