Gruusia

Eesti on Gruusiat toetanud alates 2000. aastast, seejuures on Gruusia olnud Eesti kahepoolse arengukoostöö prioriteetne sihtriik alates 2006. aastast. Eesti toetab Gruusia lõimumist Euroopa Liiduga ning on valmis pakkuma abi assotsiatsiooni- ja vabakaubanduslepingu rakendamise hõlbustamiseks. 2021. aasta lõpus võttis Eesti vastu Eesti – Gruusia arengukoostöö maastrateegia 2021-2024, mis kajastab Gruusia vajadusi ning määrab kindlaks arengusuunad ja valdkonnad, milles Eesti saab pakkuda lisaväärtust.

Eesti toetab Gruusia lõimumist Euroopa Liiduga ning on valmis pakkuma abi assotsiatsiooni- ja vabakaubanduslepingu elluviimise hõlbustamiseks. Eesti arengukoostöö Gruusias keskendub demokraatia, kodanikuühiskonna ja ELi väärtusruumi toetamisele, ettevõtluse toetamisele,  hariduse kvaliteedi parandamisele ning naiste ja laste õiguse kaitsele.

Alates 2000. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Gruusiat rohkem kui nelja14 teistkümne miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Gruusias ellu viidud 430 projekti. 1. august 2023 seisuga on Gruusias 9 käimasolevat projekti. Eraldi väärivad mainimist hariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamise projektid, kuid ka edukas Tbilisi Barnahus projekt, mille raames abistatakse väärkoheldud naisi ja lapsi.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Gruusias:

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Gruusias

  • Haridus – haridussüsteemi ajakohastamine vastavalt tööturu vajadustele; digipädevuste arendamine.
  • Ettevõtlus – väikeettevõtluse arengu toetamine; idufirmade loomise ning naiste ja noorte ettevõtlusesse kaasamise põhimõtete tutvustamine.
  • Demokraatia ja hea valitsemistava – ELi assotsiatsioonilepingu ja reformikava rakendamise edendamine; kodanikuühiskonna kaasamine valitsemisse ja reformiprotsesside kujundamisse; teadlikkuse suurendamine EList; soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamine; regionaalarengu toetamine.

Olulised dokumendid

Hetkel käimasolevad projektid Gruusias

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
Säästvate metsanduspraktikate tugevdamine Gruusias: Timbeteri uuendusliku puidumõõtmis-tehnoloogia rakendamine 01.01.2021–30.01.2023 Timbeter OÜ
Gruusia sisepõgenikest ja kontaktjoonel elavate naiste jätkusuutliku toimetuleku toetamine läbi väikeettevõtluse (2) 01.01.2022–28.02.2023 Eesti Pagulasabi
Terve ja prügivaba keskkonna heaks! Keskkonnaalane koostööprogramm Gruusias 01.09.2021–28.02.2023 MTÜ Let’s Do It World
Gruusia noorte tervise ja heaolu edendamine läbi noortesõbraliku seksuaaltervise alase nõustamisteenuse 01.09.2021–28.02.2023 Eesti Seksuaaltervise Liit
SpeakTX – haridusasutuste personali võimestamine ja õpilaste õppetöö toetamine Gruusias 01.09.2021–31.03.2023 Cognuse OÜ
Gruusia avaliku teenistuse tulevikujuhtide koolitamine 01.09.2021–31.08.2023 Eesti Diplomaatide Kooli SA
Gruusia strateegiliste varade kindlustamiseks õigusliku raamistiku loomine 01.09.2021–31.08.2023 Tallinna Tehnikaülikool
Maaturismi teenuste arendamine Dedoplistskaro piirkonnas Gruusias 01.10.2021–30.09.2023 MTÜ Eesti Maaturism
Going Global Georgia 2 – Gruusia mikro- ja väikettevõtete veebiturunduse ja e-ekspordi koolitused, jätkuprojekt 01.01.2022–31.12.2023 SA Tartu Loomemajanduskeskus