Skip to content
Vaegnägijale

2 950 000 eurot arengukoostöö projektideks Ukrainas

Vooru maht 2 950 000 EUR
Tähtaeg 15.02.2024
Esitamise koht [email protected]

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

arengukoostööprojektide rahastuseks Ukrainas.

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi strateegias 2024-2030 sätestatud prioriteetidega ning Ukraina ülesehituse ja humanitaarse abistamise põhimõtetega. Taotlusvooru eesmärk on toetada Ukraina arengut demokraatlikuks õigusriigiks kasutades selleks Eesti parimaid praktikaid. Keskendudes eelkõige tegevustele, mis toetavad Euroopa Liiduga lõimumist, meediapädevuse tugevdamist, väikeettevõtluse ning nüüdisaegse hariduse edendamist ning tsiviilühiskonnale tekitatud kahjude leevendamist. 

See here for the English version of the call for proposals.

Taotleja Eesti Vabariigi valitsus- ja kohaliku omavalitsuse asutused; Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad mittetulundusühingud või sihtasutused; Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad muud juriidilised isikud.
Nõuded Projekti taotlus tuleb esitada keskuse antud vormil, mis on kättesaadav keskuse veebilehel ning lisatud taotluskutsele. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele. Kõik taotlused peavad rakendama Välisministeeriumi poolt väljatöötatud mõjude hindamise süsteemi.
Kriteeriumid

Projekti kestus ja toetuse määr

Projektide minimaalsed ning maksimaalsed toetused jagunevad alljärgnevalt:

 • Tegevussuund 1 taotletava toetuse minimaalne summa on 150 000 eurot ja maksimaalne summa 300 000 eurot taotluse kohta. Toetus võib moodustada kuni 100% abikõlblike kulude kogumaksumusest. Hindamisel võetakse arvesse omafinantseeringu olemasolu vastavalt hindamiskriteeriumile nr 2 (projekti eelarvekava ja majanduslik tõhusus).
 • Tegevussuund 2 taotletava toetuse maksimaalne summa on 150 000 eurot. Toetus võib moodustada kuni 100% abikõlblike kulude kogumaksumusest. Hindamisel võetakse arvesse omafinantseeringu olemasolu vastavalt hindamiskriteeriumile nr 2 (projekti eelarvekava ja majanduslik tõhusus).
 • Tegevussuund 3 taotletava toetuse maksimaalne summa on 150 000 eurot. Toetus võib moodustada 100% abikõlblike kulude kogumaksumusest. Hindamisel võetakse arvesse omafinantseeringu olemasolu vastavalt hindamiskriteeriumile nr 2 (projekti eelarvekava ja majanduslik tõhusus).

Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille abikõlblikkuse periood on:

 • Tegevussuund 1 puhul toetatakse projekte, mille abikõlblikkuse periood on vahemikus 01. märts 2024 kuni 31. detsember 2025 (sealjuures 2025. aasta kulude katmine sõltub riigieelarve eraldisest). Projektid peavad algama hiljemalt 01.07.2024.
 • Tegevussuund 2 ja 3 puhul toetatakse projekte, mille abikõlblikkuse periood on vahemikus 01. märts 2024 kuni 31. detsember 2024.
 • Taotleja võib taotlusvooru igasse tegevussuunda esitada ühe taotluse. Antud nõue ei laiene kõrgkoolidele. Taotleja peab taotluses ära märkima, millisesse tegevussuunda projektiga panustatakse.
 • Üksikprojekti maht ei tohi ületada taotlusvooru eelarvemahtu.
 • Keskusel on õigus toetada projekti osaliselt, näidates ära toetatavad tegevused.

Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskuse juhatus 12.01.2024 otsusega nr 1-2/6-2024 kinnitatud taotlusvooru väljakuulutamisest ja hindamisjuhendist.

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile, projektitaotluse läbimõeldus ja teostatavust (osakaal kuni 25% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti majanduslikku tõhusust (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti monitoorimise- ja tulemuste hindamise kava teostatavus (osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest);
 • taotleja suutlikkust ja varasemat käitumist toetuse kasutajana (osakaal kuni 25% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti jätkusuutlikkust, riskide hindamist (osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest).

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas.

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel.

Lähteülesanne

Taotlusvooru eelarvemaht jaguneb järgmiselt:

 • Tegevussuund 1: 2 250 000 eurot;
 • Tegevussuund 2: 300 000 eurot;
 • Tegevussuund 3: 400 000 eurot.

Taotlusvooru eesmärk on toetada Ukraina arengut demokraatlikuks õigusriigiks kasutades selleks Eesti parimaid praktikaid. Keskendudes eelkõige tegevustele, mis toetavad Euroopa Liiduga lõimumist, meediapädevuse tugevdamist, väikeettevõtluse ning nüüdisaegse hariduse edendamist ning tsiviilühiskonnale tekitatud kahjude leevendamist. Lisaks toetatakse projekte, mis panustavad haridusinnovatsiooni toetamisse, kodanikukesksete digitaalsete teenuste arendamisse ning küberkerksuse edendamisse. Projektid peavad toetama horisontaalseid eesmärke ning aitama läbivalt saavutada ÜRO Kestliku Arengu eesmärkide saavutamist.

Taotlusvoorus toetakse tegevusi, mis vastavad järgmistele tegevussuundadele:

Tegevussuund 1:

 • Venemaa agressioonist põhjustatud sõjakahjude leevendamine tsiviilühiskonnale;
 • heade valitsemistavade ja demokraatia arengu edendamine, sh EL lõimumisega seotud tegevused;
 • sõltumatu meedia tugevdamine ning väärinfo vastu võitlemine;
 • väikeettevõtluse edendamine, sealjuures EL siseturule sisenemise ettevalmistus;
 • nüüdisaegse hariduse edendamine.

Tegevussuund 2:

 • Haridusinnovatsiooni toetamine, sh hariduse kvaliteedi ja ligipääsetavuse suurendamine haridustehnoloogiliste lahenduste loomise ja rakendamise kaudu.

Tegevussuund 3:

 • Kodanikukeskne digitaalne teenuspakkumine ning küberkerksus. Tegevussuuna eesmärk on demokraatia ning hea valitsemistava juurutamise toetamine läbi inimkesksete e-lahenduste juurutamise, tehisintellekti nutika kasutamise ja küberkerksuse tõstmise.

Tegevused võivad olla nt järgmised:

 • valitsussektori (sh KOVide) ja sellega seotud organisatsioonide juhtimistasandi digivõimekuse arendamine (strateegiline nõustamine, koolitused jmt) avaliku sektori teenuste digipöörde ja andmepõhise otsustusprotsessi toetamiseks;
 • kaasaegsete digitaalsete teenuste ning tehisintellektil põhinevate lahenduste käivitamise ja juurutamise toetamine ning eeltooduga seotud võimekuste kasvatamine;
 • digitaalsete teenuste turvaliseks toimimiseks vajaliku kübervõimekuse kasvatamise toetamine ja oskuste arendamine;
 • era- ja valitsussektori koostöö tugevdamine ning erasektori katusorganisatsioonide võimestamine IT sektori kestliku arengu tagamise, e-lahenduste ning tehisintellekti juurutamise ja küberkerksuse suurendamiseks avalikus sektoris.

Seotud valdkonnad

Vormid

Muud dokumendid

Tulemused

Kontaktid