Skip to content
Vaegnägijale

150 000 eurot arengukoostöö projektideks Armeenias

Vooru maht 150 000 eurot
Tähtaeg 31.05.2024 23:59
Esitamise koht [email protected]

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

arengukoostööprojektide rahastuseks Armeenias

Taotlusvooru eelarvemaht on 150 000 eurot

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi strateegias 2024-2030 sätestatud prioriteetidega. Taotlusvooru eesmärk on toetada Armeenia arengut kaasates Eesti parimaid praktikaid demokraatia edendamise, põgenike võimestamise ja hariduse kvaliteedi parandamise osas. Projektid peavad toetama horisontaalseid eesmärke ning aitama läbivalt saavutada ÜRO Kestliku Arengu eesmärkide saavutamist.

Taotleja Taotlejale esitatud nõuded on välja toodud SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse juhatuse otsuses nr 1-2/23-2024.
Nõuded Taotlejale esitatud nõuded on toodud Vabariigi Valituse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 määruse “Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” § - s 9. Taotleja võib taotlusvooru esitada ühe taotluse.
Kriteeriumid

Projekti kestus ja toetuse määr

 • toetatakse projekte, mille abikõlblikkuse periood jääb vahemikku 01. juuli 2024 kuni 31. detsember 2024;
 • toetuse maksimaalne summa on 50 000 eurot taotluse kohta. Taotluse eelarve tuleb esitada täisarvus, ilma komakohtadeta. Omafinantseeringu nõue 5% abikõlblike kulude kogumaksumusest.

Taotluste hindamisel hinnatakse:

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile ja tegevussuundadele, projektitaotluse läbimõeldus ja teostatavust (osakaal kuni 25% maksimaalsest koondhindest); 

 • projekti majanduslikku tõhusust (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest);

 • projekti monitoorimise- ja tulemuste hindamise kava teostatavus (osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest);

 • taotleja suutlikkust ja varasemat käitumist toetuse kasutajana (osakaal kuni 25% maksimaalsest koondhindest);

 • projekti jätkusuutlikkust, riskide hindamist (osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest).

Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on toetada Armeenia arengut kaasates Eesti parimaid praktikaid demokraatia edendamise, põgenike võimestamise ja hariduse kvaliteedi parandamise osas. Projektid peavad toetama horisontaalseid eesmärke ning aitama läbivalt saavutada ÜRO Kestliku Arengu eesmärkide saavutamist.   

Taotlusvoorus toetatakse tegevusi, mis vastavad järgmistele tegevussuundadele:

 1. heade valitsemistavade ja demokraatia arengu toetamine:  ennekõike meediavabaduse edendamine, kodanikuühiskonna võimestamine (sh põgenikud), läbipaistva ja kaasava valitsemise juurutamine;

 2. nüüdisaegse hariduse edendamine, toetades projekte mis Eesti haridussüsteemi parimaid kogemusi ja praktikaid rakendades aitavad võimestada haridusreforme Armeenias, näiteks:

 • haridusvaldkonna poliitika kujundamine ja seire;

 • õppekavareformide nõustamine ning kaasaegsete õpetamismetoodikate juurutamine; 

 • Debeti koolile mentorkooli leidmine Eestist ning koostöös Debeti kooli õppekava uuendamine ja arengustrateegia loomine (Debeti kooli tutvustav infoleht lisatud);

 • haridusinnovatsiooni toetamine, sh haridustehnoloogiliste lahenduste loomine ja rakendamine. 

Seotud valdkonnad

Vormid

Muud dokumendid

Kontaktid