Skip to content
Vaegnägijale

Maailmahariduse taotlusvoor

Vooru maht 80 000 EUR
Tähtaeg 10.04.2024
Esitamise koht [email protected]

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

maailmahariduse edendamise toetamiseks Eestis.

Taotlusvooru eesmärk on maailmakodaniku pädevusmudelis kirjeldatud laste ja noorte oskuste, teadmiste ja hoiakute arendamine, sealjuures Eesti haridusstrateegilisi eesmärke silmas pidades.

Taotleja Nõuded taotlejale on välja toodud vooru väljakuulutamise otsuses
Nõuded Taotlus peab vastama määruse § - s 10 toodud nõuetele ja taotluses elluviidavate tegevuste eesmärk peab olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi strateegias 2024-2030 sätestatud prioriteetidega. Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille abikõlblikkuse periood on vahemikus 01.04.2024-30.06.2025. Projektid peavad algama hiljemalt 01.09.2024. Üks taotleja saab esitada ühe taotluse vooru kohta.
Kriteeriumid

Taotluste hindamisel hinnatakse:

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile ja kasusaajate vajadustele ning projekti uuenduslikkus (osakaal kuni 40% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti teostatavus (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti kulude asjakohasus (osakaal kuni 10% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti mõju ja tulemused, sh projektist kasu saavate laste ja noorte arv (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti monitoorimis- ja tulemuste hindamise kava olemasolu ja teostatavus (osakaal kuni 10%).
Lähteülesanne

Tegevuste elluviimisel on kohustuslik lähtuda maailmakodaniku pädevusmudelist ning üldhariduse riiklikus õppekavas osundatud üldpädevuste arendamise eesmärgist. Taotlusvooru kaasuv eesmärk on piloteerida maailmakodaniku pädevusvaldkondi lõimivalt oskuste, teadmiste ja hoiakute kujundamise võimalusi ja tõhusust projektõppe ja/või uurimusliku õppe abil.

Taotlusvoorus toetatakse tegevusi, mis vastavad vähemalt ühele allpool kirjeldatud tegevussuunale: 

Tegevussuund 1 „Haridusasutuste arendusprojektid maailmakodaniku pädevusmudelis ette pandud teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamine formaalhariduses“. Maailmakodaniku pädevusmudelis kirjeldatud pädevusvaldkondi lõimivate õpilasvõistluste korraldamine, projektõppe ja uurimusliku õppe rakendamine. Näiteks II kooliastme lõpuks omandatud asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute lõimimine projektiks, sarnaselt loovtööle III kooliastmes ja uurimistööle gümnaasiumis.

 • Sihtgrupp: lapsed ja noored.
 • Taotleja: haridusasutused, haridusasutuste pidajad, koole ja õpetajaid esindavad ühendused/katusorganisatsioonid.
 • Toetuse piirmäär: maksimaalselt 10 000 eurot.

Tegevussuund 2 „Arendustegevuste elluviimine mitteformaalse ja formaalse õppe parema sidususe toetamiseks ning õppekvaliteedi arendamiseks globaalse õigluse, kliimaõigluse ja vastastikuse sõltuvuse teemades“. Maailmakodaniku pädevusmudeli formaal- ja mitteformaalõppes rakendamist toetavate arendustegevuste elluviimine, nt digitaalsed õppematerjalid, e-kursused, pedagoogilised meetodid, koolide õppekavade sellekohane arendamine ja rakendamine jmt.

 • Sihtgrupp: lapsed ja noored.
 • Taotleja: mittetulunduslikud organisatsioonid, huvikoolid, noortekeskused, koole/õpetajaid/noori esindavad ühendused või katusorganisatsioonid.
 • Toetuse piirmäär: maksimaalselt 30 000 eurot.

 

Seotud valdkonnad

Vormid

Muud dokumendid

Kontaktid