Skip to content
Vaegnägijale

Kutseharidusreformi toetamine Žõtomõris

 • SDG4
icon_Education

Haridus

8VS1-VM-UA-VOCEDUC23
Toimumisaeg 20.05.2023-01.10.2024 Aktiivne
Sihtrühm Vocational schools in Zhytomyr
Eelarve 150 000 EUR
Rahastajad
 • ESTDEV
Partnerid

Detsentraliseerimise protsessi käigus, kutseõppeasutused, mis asuvad Žõtomõri linna haldusterritooriumil, antakse riigi (UA HTM-i) poolt üle linna omandisse. Linnas on 5 kutseõppeasutust, kus erialade valik on piiratud ning dubleeritud. Materiaal-tehniline baas suures osas (nt tehnika- ja IT valdkondades) ei vasta kaasaegsetele nõutele. Arendustöö kutseõppeasutustes on jäänud tagaplaanile. Kasvavate haldus- ja kogu kutseõppeasutuste pidamisega seotud kuludega linnavalitsus soovib projekti käigus teostada sisulist kutseõppeasutuste võrgustiku analüüsi ning kavandada selle arengut, lähtudes eelkõige linna arengustrateegiast. Siinkohal oluline roll on kutseõppeasutuse õppetöö korraldamise ja läbiviimise kvaliteedil. Kvaliteeditagamise, e tõenduspõhise arengu toetamise esimene samm on sisehindamine. Žõtomõri linna kutseõppeasutuste sisehindamise aruanded on üks oluline sisend linna ja oblasti kutsehariduse võrgu optimaalsel toimumisel. Samuti sisehindamine  võimaldab planeerida ning rakendada kooliarendust tõenduspõhiselt. 

Projekti eesmärgid

Toetada kutseharidusreformi Zõtomõri linnas, optimaalse kutseharidusvõrgu toimivuseks ettepanekute koostamine, teadlikkuse tõstmine kutseõppeasutuste juhtimise valdkonnas.

Tegevused ja tulemused

Tegevused:

 • Zõtomõri linna kutseõppeasutuste võrgu arenguvajadusi ja -võimalusi kaardistamine. Tööplaani väljatöötamine kvaliteedi tõstmiseks kutseõpeasutustes.
 • Haridusametnikele kogemusseminari "Ukraina kutseharidus täna. Muutuste teel" korraldamine.
 • Ukraina delegatsioonide õppevisiitide Eestisse korraldamine. 
 • Žõtomõri linna kutsehariduse võrgu analüüsi koostamise nõustamine, sh toetamine nõustamisega linna arengukava hariduse valdkonna kutsehariduse osa koostamisel.
 • Kutseõppeasutuste esindajatele kogemusseminari "Kutseõppeasutus kui kompetentsikeskus" korraldamine.
 • Kutseõppeasutuste esindajatele koolituse „Kutseõppeasutuse arengukava koostamise põhimõtted. Sisehindamine.“ läbiviimine.
 • Linna kutseõppeasutuste sisehindamise aruande koostamise toetamine.

Tulemused:

 • Žõtomõri Linnavalitsus linna arengukava hariduse valdkonna kutsehariduse osa koostamisel on ESTDEVi poolt nõustatud. Žõtomõri Linnavalitsusel on olemas visioon ja põhitegevussuunad kutsehariduse võrgu arendamisel. 
 • Kutseõppeasutuste areng on tõenduspõhiselt toetatud. Linna kutseõppeasutustes on viidud läbi sisehindamise protsess ning tulemusena on koostatud sisehindamise aruanded.