Skip to content
Vaegnägijale

Stipendium erialaseks praktikaks Eestis

Sihtrühm Välismaal elavad eestlased
Vooru maht 52 800 EUR
Tähtaeg 03.04.2024
Esitamise koht [email protected]

Eesti Välisministeerium ja Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutavad välja

TAOTLUSVOORU

erialase praktika sooritamiseks Eestis.

Taotlusvooru eesmärk on rahvuskaaslastest noorte lõimumine Eesti ühiskondlikku ellu. Stipendiumi abil saavad noored võimaluse läbida oma erialane praktika Eestis ning tutvuda lähemalt Eesti ja siinse ühiskondliku eluga.

In English.

Taotleja Nõuded taotlejale on välja toodud vooru väljakuulutamise otsuses
Nõuded Taotleja saab esitada ühe taotluse vooru kohta. Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 1. taotlus on esitatud tähtajast hiljem; 2. taotleja ja praktika ei vasta nõuetele; 3. taotlus ei ole esitatud stipendiumi taotlusvormil; 4. praktika ei ole kavandatud punktis 4 nimetatud perioodil; 5. taotlus ei ole täidetud eesti või inglise keeles. Taotluse menetlemisel kontrollitakse taotleja ja taotluse nõuetele vastavust (edaspidi tehniline hindamine) ning kui kõik taotlejale ja taotlusele esitatud nõuded on täidetud, hinnatakse taotlust sisuliselt. Taotluste sisuliseks hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjon. Tehnilise hindamise läbinud taotlusi hindavad sisuliselt vähemalt kolm hindajat.
Kriteeriumid

Hindamiskomisjon hindab taotlust järgmiste kriteeriumite alusel 20 punkti skaalal (hindamismetoodika lisa 1):

  • taotleja motiveeritus Eestisse erialasele praktikale tulekuks – 10 punkti;
  • taotleja sobivus taotletavale stipendiumile, sh praktikakoha valiku põhjendatus ja taotleja eesmärgi vastavus stipendiumi eesmärgile – 10 punkti.

Võrdsete punktide jagunemisel eelistatakse taotlejat, kes ei ole viimase 2 aasta jooksul saanud toetust Eesti riigi eelarvest praktika sooritamiseks Eestis.

Taotluse rahuldamise eeldus ehk lävend on keskmine koondhinne vähemalt 10 punkti.

Lähteülesanne

Stipendiumi kasutamise periood praktika sooritamiseks on 1.05.2024 - 30.11.2024. 

Taotlusvooru eesmärk on rahvuskaaslastest noorte lõimumine Eesti ühiskondlikku ellu. Stipendiumi abil saavad noored võimaluse tutvuda lähemalt Eestiga ja lõimuda siinsesse ühiskondlikku ellu. Nõuded praktikale:

  • praktikat pakkuv organisatsioon ei saa olla Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus ega Välisministeerium;
  • praktika peab täismahus füüsiliselt toimuma Eestis.

Täpsem info on leitav praktikavooru väljakuulutamise otsusest.

Seotud valdkonnad

Vormid

Muud dokumendid

Tulemused

Kontaktid