Skip to content
Vaegnägijale
22. jaanuar 2024 kuni 01. märts 2024
Taotlusvoor

Taotlusvoor: 600 000 eurot projektideks Keenias, Namiibias, Botswanas ja Ugandas

Taotluskutse

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

arengukoostööprojektide rahastuseks Keenias, Namiibias, Botswanas ja Ugandas

Taotlusvooru eelarvemaht on 600 000 eurot

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi strateegias 2024-2030 sätestatud prioriteetidega.

Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on toetada Keenia, Namiibia, Botswana ja Uganda arengut keskendudes innovatsioonile kaksikpöörde elluviimisel, süsteemsete muutuste loomisele haridussüsteemis ning digioskuste arendamisele ja jätkusuutlikule ning süsteemsele digipöördele koostöös avaliku ja –erasektoriga. Elluviidavad tegevused peavad aitama läbivalt saavutada kestliku arengu eesmärke, haakuma partnerriikide prioriteetide ja arengukavadega, Eesti rahvusvaheliste arengukoostöö prioriteetidega ning looma sünergiaid käimasolevate suurprojektidega.

Põhjendatud juhtudel on lubatud regionaalne lähenemine hõlmates kahte või enamat eelpool nimetatud riikidest. Taotlusvoorus toetatakse tegevusi, mis vastavad järgmistele prioriteetsetele teemadele ja eesmärkidele:

 • Innovatsiooni ökosüsteem. Eesmärk on käivitada ja viia ellu Eesti ja sihtriikide organisatsioonide koostöös tegevusi rohe- ja digipöörde elluviimise toetamiseks, sh näiteks kohalike ettevõtjate poolt innovatiivsete lahenduste loomise algatamise soodustamine; mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete digitaliseerimine; iduettevõtjate, avaliku sektori organisatsioonide ja investorite koostööd soodustavad tegevused ja võrgustike võimestamine.
 • Tulevikuoskused ja haridussüsteem. Eesmärk on toetada sihtriikides käivitunud haridusreformide rakendamist ning tulevikuoskuste omandamist, sh näiteks olulise mõjuga tegevused kompetentsipõhisele õppekava arendusele üleminekul; noorte ja naiste tööhõivet ja konkurentsivõimet toetavate oskuste arendamine.
 • Inimkeskne digitaalne teenuspakkumine ning küberkerksus. Eesmärk on hea valitsemistava juurutamise toetamine läbi inimkesksete e-lahenduste, tehisintellekti nutika kasutamise ja küberkerksuse tõstmise toetamine sihtriikides, sh näiteks avaliku sektori ja sellega seotud organisatsioonide juhtimistasandi digivõimekuse arendamine; digitaalsete teenuste turvaliseks toimimiseks vajaliku kübervõimekuse kasvatamise toetamine.

Projekti kestus ja toetuse määr

 • Taotletava toetuse maksimaalne summa on 100 000 eurot taotluse kohta.
 • Toetuse maksimaalne määr on 95% ja omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest, millest 50% võib olla mitterahaline panus.
 • Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille abikõlblikkuse periood on vahemikus 01.03.2024 kuni 31.12.2025. Projektid peavad algama hiljemalt 01.07.2024.
 • Taotleja saab esitada ühe taotluse vooru kohta. Antud nõue ei laiene kõrgkoolidele. Taotleja peab taotluses ära märkima, millisesse teemasse projektiga panustatakse.

Taotluse struktuur

Projekti taotlus tuleb esitada keskuse antud vormil, mis on kättesaadav keskuse veebilehel ning lisatud taotluskutsele. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele. Kõik taotlused peavad rakendama Välisministeeriumi poolt väljatöötatud mõjude hindamise süsteemi.

Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskuse juhatus 22.01.2024 otsusega nr 1-2/8-2024 kinnitatud taotlusvooru väljakuulutamisest ja hindamisjuhendist.

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • projekti vastavus taotlusvooru eesmärgile ja teemadele, projektitaotluse läbimõeldus ja teostatavus (osakaal kuni 25% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti eelarvekava ja majanduslik tõhusus (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti monitoorimise-ja tulemuste hindamise kava teostatavus (osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest);
 • taotleja suutlikkus ja varasem käitumine toetuse kasutajana ning tugeva partneri olemasolu sihtriigis (osakaal kuni 25% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti jätkusuutlikkus, riskide maandamine (osakaal kuni 15%).

Taotlusvormid

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2024.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: [email protected] (NB! Kui te ei saa automaatteavitust taotluse kättesaamise kohta, siis palun saatke kontrollküsimus e-mailile [email protected])

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas.

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel.

Lisateave
Annika Leek
[email protected]
+372 57 870 473