Skip to content
Vaegnägijale
15. jaanuar 2024 kuni 15. veebruar 2024
Taotlusvoor

Taotlusvoor: 100 000 eurot projektideks Gruusias

Taotluskutse

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

arengukoostööprojektide rahastuseks Gruusias

Taotlusvooru eelarvemaht on 100 000 eurot

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi strateegias 2024-2030 sätestatud prioriteetidega.

See here for the English version of the call for proposals.

Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on toetada Gruusia arengut kaasates Eesti parimaid praktikaid demokraatia edendamise, sõltumatu meedia tugevdamise, kodanikuühiskonna võimestamise ja hariduse edendamise osas. Projektid peavad toetama horisontaalseid eesmärke ning aitama läbivalt saavutada ÜRO Kestliku Arengu eesmärkide saavutamist.

Taotlusvoorus toetakse tegevusi, mis vastavad järgmistele tegevussuundadele:

 • heade valitsemistavade ja demokraatia arengu toetamine;
 • sõltumatu meedia tugevdamine ning väärinfo vastu võitlemine;
 • kodanikuühiskonna võimestamine, sh soolist võrdõiguslikkust edendades;
 • nüüdisaegse hariduse edendamine.

Projekti kestus ja toetuse määr

 • Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille abikõlblikkuse periood on vahemikus 01. märts 2024 kuni 31. detsember 2024.
 • Toetus võib moodustada kuni 95% abikõlblike kulude kogumaksumusest. Omafinantseeringu nõue 5% abikõlblike kulude kogumaksumusest.
 • Taotletava toetuse minimaalne summa on 50 000 eurot ja maksimaalne summa 100 000 eurot taotluse kohta.
 • Taotleja võib taotlusvooru esitada ühe taotluse. Antud nõue ei laiene kõrgkoolidele.
 • Keskusel on õigus toetada projekti osaliselt, näidates ära toetatavad tegevused.

Taotluse struktuur

Projekti taotlus tuleb esitada keskuse antud vormil, mis on kättesaadav keskuse veebilehel ning lisatud taotluskutsele. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele. Kõik taotlused peavad rakendama Välisministeeriumi poolt väljatöötatud mõjude hindamise süsteemi.

 Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskuse juhatus 12.01.2024 otsusega nr 1-2/5-2024 kinnitatud taotlusvooru väljakuulutamisest ja hindamisjuhendist.

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile, projektitaotluse läbimõeldus ja teostatavust (osakaal kuni 25% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti majanduslikku tõhusust (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti monitoorimise- ja tulemuste hindamise kava teostatavus (osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest);
 • taotleja suutlikkust ja varasemat käitumist toetuse kasutajana (osakaal kuni 25% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti jätkusuutlikkust, riskide hindamist (osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest).

Taotlusvormid

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2024.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: [email protected] (NB! Kui te ei saa automaatteavitust taotluse kättesaamise kohta, siis palun saatke kontrollküsimus e-mailile [email protected])

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas.

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel.

Lisateave
Marika Kundla
[email protected]
+372 530 699 50