Skip to content
Vaegnägijale

Selgusid Moldova ja Gruusia taotlusvoorude võitjad

EU-Moldova
Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) avalikustas Gruusia ja Moldova taotlusvoorude toetuse saajad. 2024 aastal rahastab ESTDEV nelja uut projekti kokku 249 710 euro väärtuses.

Taotlusvoorude eesmärk oli toetada kohalikku arengut nii Gruusias kui ka Moldovas, kaasates Eesti parimaid praktikaid demokraatia edendamise, sõltumatu meedia tugevdamise, kodanikuühiskonna võimestamise ja hariduse edendamise osas. Projektid peavad toetama muuhulgas soolist võrdõiguslikkust, keskkonnasäästlikkust ning aitama saavutada ÜRO Kestliku Arengu eesmärkide saavutamist.

Moldova taotlusvooru eelarve maht oli 150 000 eurot ja Gruusia taotlusvooru eelarve maht oli 100 000 eurot. 

ESTDEV-i Idapartnerlussuuna taotlusvoorude projektijuht Marika Kundla sõnas, et rõõm on tõdeda, et arengukoostöö taotlusvoorudest võtavad osa nii kolmas sektor, äriühingud kui ka ülikoolid. “Huvi taotlusvoorudes osalemises näitab suurt soovi viia ellu sihtriikide jaoks olulisi projekte ning seeläbi jagada Eesti parimaid praktikaid partnerriikidele olulistes valdkondades“, ütles Kundla

Gruusia taotlusvooru võitnud projektid

MTÜ Eesti Pagulasabi „Kodanikuühiskonna ja põgenike häälte võimestamine Gruusias (2)”: Projekti eesmärk on jätkata Gruusia sisepõgenike ja Gruusias elavate pagulaste võimestamist, et nad saaksid oma kogukondade ees seisvaid väljakutseid lahendada süsteemselt ja kodanikualgatuse korras, parandades samal ajal põgenike esindatust ja kaasamist ning ühiskondlikku teadlikkust sundrändest. 

Toetuse summa: 43 397€

Abikõlblikkuse periood: 01.04.2024-31.12.2024

MTÜ Mondo „Veebipolitsei teenuse väljatöötamise esimene faas Gruusias“: Projekti eesmärk on toetada soopõhise, eriti naiste ja tüdrukute, küberturvalisuse parandamist Gruusias ning soodustada sektoritevahelist koostööd soolise kübervägivalla ennetamisel ja selle vastases võitluses Gruusias. Lisaks on eesmärgiks juurutada õiguskaitseorganite töös soolist aspekti arvestavat lähenemisviisi küberkuritegevus juhtumite lahendamisel. 

Toetuse summa: 56 603€

Abikõlblikkuse periood: 01.03.2024-31.12.2024

Moldova taotlusvooru võitnud projektid

Cybernetica AS „Moldova digitaalse identiteedi ökosüsteemi hindamine ja analüüs, eesmärgiga toetada turvalise digitaalse identiteedi ja usaldusteenuste pakkumist tulevikus“: Projekti eesmärk on toetada Moldovat uue digitaalse identiteedi lahenduse juurutamisel, mis vastab nii kehtivale eIDAS ehk Euroopa Liidu digitaalse identiteedi määrusele kui lähitulevikus rakenduvale eIDAS2.0 määrusele. 

Toetuse summa: 83 410€

Abikõlblikkuse periood: 01.03.2024-31.07.2024

Tartu Ülikool „Eesti parimad praktikad Moldova kõrgharidussuutlikkuse tõstmiseks”: Projekt käsitleb Moldova kõrgkoolide ees seisvaid väljakutseid, kaasates kolm sihtrühma: 1) pedagoogide digioskustega varustamine ja e-õppe kvaliteedi tagamise praktikate tugevdamine; 2) magistrantide Euroopa integratsioonialaste teadmiste täiendamine ja „tulevikuoskuste“ parandamine, et muuta nad Euroopa järgmise põlvkonna juhtidena tööturul konkurentsivõimeliseks; 3) doktorantide kutseoskuste tõstmine, pakkudes võrgustike loomise võimalusi Eesti teadlastega, et soodustada oskusteabe ja parimate praktikate edasiandmist. 

Toetuse summa: 66 300€

Abikõlblikkuse periood: 01.03.2024-31.12.2024

Rohkem infot käimasolevate ja lõppenud taotlusvoorude kohta leiab  siit.