Skip to content
Vaegnägijale

ESTDEV suunab ligi 4 miljonit eurot projektide algatamiseks Ukrainas

Uudis

Malõni silla avamine
Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) rahastab 2024. aastal 20 uut projekti Ukrainas, suurendades Ukraina-suunaliste projektide taotlusvooru mahtu ligi nelja miljoni euroni.

Projekte viivad ellu Eesti mittetulundusühingud, era ja avalik sektori ettevõtted.

Taotlusvooru eesmärk oli toetada Ukraina arengut demokraatlikuks õigusriigiks kasutades selleks Eesti parimaid praktikaid. Toetuse saanud projektid keskendusid tegevustele, mis toetavad Euroopa Liiduga lõimumist, meediapädevuse tugevdamist, väikeettevõtluse ning nüüdisaegse hariduse edendamist ning tsiviilühiskonnale tekitatud kahjude leevendamist.

ESTDEV-i Ukraina arengu ja koostöö juht Margus Gering sõnas, et taotlejate huvi Ukrainas projekte ellu viia on endiselt suur. “Ukraina on jätkuvalt meile kõige olulisem arengukoostöö sihtriik, mis kajastub äsja lõppenud taotlusvooru summas, aga ka tegelikult voorus osalenud taotlejate arvus,” ütles Gering. 

Geringu sõnul toetab taotlusvoor avaliku ja erasektori koostööd (private-public-partnership) ning võimendab inimestevaheliste kontaktide teket ka töötasandil. “Ukrainas ja ESTDEV-is töötamise kogemuse põhjal võin öelda, et Eesti-Ukraina läbipõimunud suhted kõigil tasanditel on suureks eeskujuks paljudele lääneriikidele,” ütles Gering. Ta lisas, et Eesti partneritele annab Ukrainas tegutsemine väärtusliku kogemuse, kuidas riik, majandus ja ühiskond karastub sõjategevuse suure pinge tingimustes. “Ma arvan, et meil on ukrainlastelt veel palju õppida.” 

Sel korral jagas ESTDEV toetust kolmel erineval tegevussuunal. Kokku pälvis rahastuse 20 projekti 3 976 726 euro väärtuses. 

Esimene tegevussuund

Esimesest tegevussuunast said toetust projektid, mis keskendusid Venemaa agressioonist põhjustatud sõjakahjude leevendamisele, heade valitsemistavade ja demokraatia arengu edendamisele, sõltumatu meedia tugevdamisele ja väärinfo vastu võitlemisele, väikeettevõtluse edendamisele ning nüüdisaegse hariduse edendamisele.

 • Civitta Eesti AS „Challenger AI 3.0“: Projekti eesmärk on panustada Ukraina ülesehitamisse läbi Ukraina tehnoloogiasektori iduettevõtete ja teiste selles valdkonnas tegutsevate isikute ettevõtlusvõimekuse tõstmise.

Toetuse summa: 270 730€

 • Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus „Uued võimalused naistele ja noortele Ukraina Kirovogradi regioonis“: Projekti eesmärk on aidata Kirovogradi regioonil edendada ettevõtlust, toetada Ukraina kutseharidusreformi kohalikul tasandil ning anda hoogu ja tuge naisajakirjanikele kõige regioonis toimuva positiivse kajastamisel.

Toetuse summa: 156 436€

 • Garage48 OÜ „Väikeettevõtluse ja naisjuhtide võimestamine Ukrainas“: Projekti eesmärk on arendada naisettevõtjate ettevõtlusteadmisi ja oskusi ning professionaalset ja sotsiaalset tugivõrgustikku, et tagada väikettevõtete jätkusuutlik kasv ja võimestada eksporti. 

Toetuse summa: 297 690€

 • SA Junior Achievement Eesti „Euroopa väärtustele vastava ettevõtlushariduse toetamine Ukrainas“: Projekti eesmärk on aidata JA Ukrainal panna alus keskkonnasõbraliku, demokraatliku ja eetilise ettevõtluse õpetamisele, mille tulemusena Ukraina ettevõtlus liiguks Euroopa väärtuste suunas.

Toetuse summa: 209 965,40€

 • Tallinna Ülikool „Partnerluskultuuri loomine ja ühiste kohalike toodete arendamine väikeettevõtete ekspordivõime suurendamiseks rindeäärsetes ja piiriäärsetes maapiirkondades“: Projekti eesmärk on tugevdada sektoritevahelist partnerluskultuuri ja arendada ühiseid kohalikke tooteid suurendamaks väikeettevõtete ekspordivõimet läbi uute formaalsete ja mitteametliku suhtlusvormide Zaporižžja, Dnipropetrovski, Harkivi ja Sumy rindeäärsetes maapiirkondades ning Kiievi ja Žõtomõri piiriäärsetes maapiirkondades.

Toetuse summa: 153 680€

 • Visionest Institute OÜ „Ekspordi arenguprogramm BSO-dele ja VKE-dele Ukrainas“: Projekti eesmärk on tugevdada Ukraina ettevõtluse arengut, organisatsioonide (BSOde) võimekust ekspordi edendamisel, keskendudes eriti naisettevõtjate toetamisele ja rahvusvahelise koostöö laiendamisele. 

Toetuse summa: 300 000€

 • Haridus- ja Noorteamet, Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) Kõrghariduse kvaliteedi edendamine Ukrainas“: Projekti eesmärk on toetada Ukraina Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (NAQA) kõrgkoolide institutsionaalse akrediteerimise mudeli väljatöötamisel ja rakendamisel.

Toetuse summa: 229 110,44€

 • MTÜ Mondo „Hariduse kvaliteedi parandamine läbi õpetajate ja kohalike ametnike digipädevuste kasvatamise Žõtomõri ja Tšernihivi oblastites“: Projekti eesmärk on toetada Ukraina kahes oblastis Zõtomõris ja Tšernihivis hariduse kvaliteedi paranemist ning haridusele ligipääsetavust läbi õpetajate digipädevuste koolituste ning kohalike haridusametnike digipädevuste ja haridustehnoloogiliste koolituste.

Toetuse summa: 299 445€

 • Olustvere Teenindusja Maamajanduskool „Ukraina haridussüsteemi nüüdisajastamise toetamine Lääne- Ukrainas“: Projekti eesmärk on toetada Ukraina kutseharidussüsteemi nüüdisajastamist läbi õppevisiitide ning läbi õppekavaarendustöö, meistriklasside, nõustamiste, täienduskoolitussüsteemi arendamise, projektikirjutamise ja juhtimise oskuste läbi. 

Toetuse summa: 166 934,40€

 • Peegel ja Partnerid OÜ „Ukraina koolinoorte meediapädevuse suurendamine“: Projekti üldiseks eesmärgiks on edendada Ukraina koolinoorte meediapädevusi, eelkõige rõhuasetusega sotsiaalmeedial, aidates seeläbi kaasa Venemaa vaenuliku mõjutustegevuse neutraliseerimisele. 

Toetuse summa: 158 880€

 • MTÜ Eesti Meditsiiniekspordi Klaster „Ukraina tervishoiu- ja haridustöötajate koolitamine, et paremini toetada Ukraina vigastatud võitlejate ja nende pereliikmete tervist“: Projekti peamiseks eesmärgiks on koolitada Ukraina taastusravi, proteeside valmistamise ja vaimse tervise spetsialiste ja selle tulemusena parandada vigastatud sõdurite ravi. 

Toetuse summa: 282 790€

 • MTÜ Organization for Development, Security and Sustainment „Ukraina piirivalve piiriületuse infosüsteemi teise liini mooduli moderniseerimine“: Projekti eesmärgiks on Ukraina Riigipiirivalve Teenistuse (SBGS) praegu kasutusel oleva süsteemi moderniseerimine, mis hõlmab protsesside automatiseerimist, et vähendada korruptsiooniriske, ning küberjulgeoleku taseme olulist tõstmist. 

Toetuse summa: 291 350€

 • Sensus Septima OÜ „Ukraina riigiasutuste arenguprogramm heade valitsemistavade ja demokraatia arengu edendamiseks läbi digilahenduste juurutamise“: Projekti eesmärgiks on aidata kaasa Ukraina riigiasutuste heade valitsemistavade ja demokraatia arengu edendamisele läbi digilahenduse, juurutustoe ning ekspertiisi pakkumisega informatsioonihalduse ja selle efektiivsuse tõhustamiseks ning desinformatsiooni tuvastamiseks.

Toetuse summa: 178 191,70€

 • Sisekaitseakadeemia „SMART BORDER for UKRAINE (SBUK) - nutikas piir, kaasaegne väljaõpe“: Projekti eesmärk on aidata kaasa Ukraina piirivalve struktuuride ülesehitamisele, demokraatlikule arengule ja heade juhtimistavade juurutamisele ning Euroopa Liidu (EL) integratsiooni ja lõimumisele, koolitades 50-60 piirivalve instruktorit 2025. aasta lõpuks. 

Toetuse summa: 172 339€

Teine tegevussuund

Teisest tegevussuunast said toetust projektid, mis keskendusid haridusinnovatsiooni toetamisele, sh hariduse kvaliteedi ja ligipääsetavuse suurendamisele haridustehnoloogiliste lahenduste loomise ja rakendamise kaudu.

 • MTÜ Mondo „Clanbeati lahenduse piloteerimine Žõtomõri oblastis kooliperede vaimse heaolu kaardistamiseks ja toetamiseks“: Projekti eesmärk on tutvustada ja piloteerida Eesti ed-tech startup Clanbeati poolt välja töötatud vaimse tervise kaardistamise ja toetamise lahendust. 

Toetuse summa: 136 275€

 • SpeakTX OÜ „Digitaliseerimine ja digivõimekuse tõstmine Ukraina koolieelsetes lasteasutustes“: Projekti eesmärk on piloteerida Eesti haridussektori parimate praktikate jagamist Eesti TOP3 alusharidusele suunatud digilahenduste kaudu. 

Toetuse summa: 139 000€

 • Triumf Research OÜ „Ukrainakeelse laste vaimse tervise teemalise koolitussarja loomine õpetajatele ja Triumfland Saga rakendamine 7-12- aastastel Ukraina õpilastel“: Projekti eesmärk on toetada Ukraina laste heaolu ja vaimse tervist mobiilimängu Triumfland Saga abil ning luua õpetajatele ning lapsevanematele virtuaalne koolitussari heaolu ja vaimse tervise teadlikkuse tõstmiseks. 

Toetuse summa: 116 790€

 • Visionest Institute OÜ „Ekspordi koolituse platvormi loomine Ukrainas“: Projekti eesmärk on kasvatada Ukraina VKEde ekspordi koolitustele ligipääsu ja nende korraldamise jätkusuutlikkust luues innovaatilise integreeritud koolituskeskkonna. 

Toetuse summa: 149 797€

Kolmas tegevussuund

Kolmandast tegevussuunast said toetust projektid, mis keskendusid kodanikukeskse digitaalse teenuspakkumisele ning küberkerksusele. Kolmanda tegevussuuna eesmärk oli demokraatia ning hea valitsemistava juurutamise toetamine läbi inimkesksete e-lahenduste juurutamise, tehisintellekti nutika kasutamise ja küberkerksuse tõstmise.

 • e-Riigi Akadeemia Sihtasutus „Žõtomõri oblasti avalike teenuskeskuste digitaalse võimekuse suurendamine avalike teenuste osutamisel“: Projekti eesmärk on toetada Ukraina elanikele pakutavate avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Projekti otsesed kasusaajad on Ukraina omavalitsuste avalike teenuste keskused (Ukrainian Administrative Service Delivery Centres). 

Toetuse summa: 150 000€

 • OÜ Synbase „Ravimite koostoime digiteenuse juurutamine Ukrainas“: Projekti eesmärk on toetada Ukraina avaliku sektori teenuste digipööret, valmistades 2024. a lõpuks ette kaasaegne digitaalne teenus - digiretseptiga integreeritav automaatne ravimite koostoime kontroll. 

Toetuse summa: 117 323€

ESTDEV-i taotlusvoorude projektijuhi Marika Kundla sõnul andsid erinevad tegevussuunad taotlejatele spetsiifilisema lähtesuuna projektide esitamiseks. “Enam ei pidanud haridusinnovatsiooni ja küberkerksuse edendamisega tegelevad partnerid konkureerima omavahel ühes suures taotlusvoorus,” selgitas Kundla. 

Ta lisas, et sel aastal esitati väga häid ja eriilmelisi projekte. „Selle aasta osalejate kohta saab öelda, et heal ideel ja selgelt kirjutatud taotlusel läks hästi nii meie pikaajalistel partneritel kui ka täiesti uutel tegijatel,” ütles Kundla. 

Rohkem infot käimasolevate ja lõppenud taotlusvoorude kohta leiab siit.