Ukraina

Ukraina oli esimene riik, keda Eesti 1998. aastal toetama hakkas ning alates 2006. aastast alates on Ukraina olnud ka üks Eesti arengukoostöö prioriteetsetest sihtriikidest. Eesti toetab 2014. aastal EL-i Ukraina assotsiatsioonilepinguga kokku lepitud ja 2017. aastal jõustunud reformikava elluviimist ning eelkõige demokraatia arengu ja riigistruktuuride tugevdamist, sealhulgas korruptsioonivastast võitlust, e-valitsemist ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste juurutamist.

Alates 1998. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Ukrainat 24,7 miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Ukrainas ellu viidud 492 projekti.  1. september 2022 seisuga on Ukrainas 25 käimasolevat projekti.

Ukraina ülesehitamine

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on Eesti saatnud Ukrainale üle 20 miljoni euro väärtuses humanitaarabi, üle 255 miljoni euro väärtuses sõjalist abi ning kogunud 17,8 miljonit eraannetust, et aidata Ukrainal sõda võita.
Eesti on üks esimesi riike, kes alustas Ukraina füüsilist ülesehitamist. Laste hariduse tagamiseks ning sõjas kannatada saanud naiste ja laste toetamiseks on Eesti otsustanud rajada Ovrutši linna lasteaia. Lasteaia ehitust teostab ESTDEV, kellele välisministeerium on tööde rahastamiseks eraldanud 1,9 miljonit eurot.

Eesti fookused Ukraina ülesehitamisel:

  • Ülesehitus: pakkuda vastupidavaid, kaasavaid ja jätkusuutlikke taastamis- ja rekonstrueerimisprojekte
  • EL-iga ühinemine: toetada Ukraina saamist demokraatlikuks, iseseisvaks ja jõukaks ELi liikmesriigiks
  • Digitaalne ümberkujundamine: arendada läbipaistvaid e-teenuseid kogu sektoris
  • Haridus: edendada haridusjuhtimist, digioskuste arendamist ja haridusuuendusi, sealhulgas haridussüsteemi digitaliseerimist ja e-õpet
  • Demokraatia: tugevdada strateegilist kommunikatsiooni, sõltumatut meediat ja võidelda desinformatsiooni vastu

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Ukrainas:

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Ukrainas

  • Demokraatia areng ja heade valitsemistavade juurutamine – struktuurireformidele kaasaaitamine; regionaalarengu toetamine; sõltumatu meedia tugevdamine; kodanikuühiskonna kaasamine valitsemis- ja reformiprotsessidesse.
  • Ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni toetamine – idufirmade arengule kaasaaitamine; väikeettevõtluse arengu toetamine; tööhõive suurendamine.
  • Hariduse toetamine – haridussüsteemi ajakohastamine vastavalt tööturu vajadustele; digipädevuste arendamine.

Olulised dokumendid

 

Hetkel käimasolevad projektid Ukrainas:

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
Ida-Ukraina naisaktivistide võimestamine (akronüüm I AM @ MEDIA) 01.09.2021–31.01.2023 Tartu Ülikool
Tsiviiljulgeolekualase ekspertiisi ja analüütilise suutlikkuse suurendamine ühiskondliku kerksuse tugevdamiseks Ukraina piirkondades 14.06.202131.01.2023 Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus
Kutseõppeasutuste vaheline koostöö Volõõnia oblasti kutseõppeasutustega Ukrainas 01.09.202128.02.2023 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Ajakohased küberhügieeni tehnikad Ukraina energiasektori vastupidavuse suurendamiseks 01.07.202128.02.2023 MTÜ Euroopa Küberjulgeoleku Initsiatiiv
Tehnoloogiaalase iduettevõtluse arendamine Ida-Ukraina regioonis 01.11.202128.02.2023 Garage48 OÜ
Eesti kogemuse jagamine Ukraina kutseharidusreformi toetuseks koostöös EL programmiga EU4Skills 01.06.202031.03.2023 Hariduse ja Noorteamet
Challenger AI – Ukraina tehnoloogiasektori ekspertide ettevõtlusvõimekuse tõstmine ja uute digilahenduste loomine läbi kiirendiprogrammi 01.09.202131.03.2023 Civitta AS
Haavatavate naiste ettevõtluse toetamine Ida-Ukrainas (3) 01.11.202129.04.2023 MTÜ Eesti Pagulasabi
Väikeettevõtluse edendamine ja haridussüsteemi tõhustamine läbi turismiklastrite uuringute ja arendamise Ukraina maapiirkondades 01.09.202101.05.2023 Tallinna Ülikool
Ajakirjanike ja veteranide ettevõtluskoolitus Ukrainas (AVEKU) 01.09.202101.05.2023 SA Estonian Business School
Õigusriigi toetamine politsei, prokuratuuri, korruptsioonivastase võitluse ja hea valitsemistava valdkonnas 01.10.202031.05.2023 ESTDEV
Rindelähedaste asulate toetamine humanitaarabiga Ida-Ukrainas (2) 01.06.202131.05.2023 MTÜ Eesti Pagulasabi
Mondo digipädevuste programmi laiendamine Ukraina kriisipiirkonna koolidele ning psühhosotsiaalne tugi Luganski oblasti kriisiohvritele 01.06.202131.05.2023 MTÜ Mondo
Reformitava Hennadii Udovenko Ukraina Diplomaatilise Akadeemia võimekuse tõstmine 01.07.202130.06.2023 Eesti Diplomaatide Kooli SA
Ukraina toetamine võitluses desinformatsiooniga 01.03.202231.08.2023 ESTDEV
Ukraina VKEde ja loomeettevõtjate teadlikkuse ja oskuste suurendamine veebiturunduse ja -müügi alal 01.11.202131.10.2023 SA Tartu Loomemajanduskeskus
Ukraina ülikoolide innovatsioonivõimekuse ja ettevõtluspädevuse arendamine Eesti parima praktika toel (UnivEntre) 01.10.202101.06.2024 Tartu Ülikool
Tee tipptasemele: tõhusa ja usaldusväärse kõrgharidussüsteemi edendamine Ukrainas 01.10.202130.09.2024 Haridus- ja Noorteamet