Uganda

Eesti eesmärk Ugandas on panustada riigi arengukavadesse, mis on sätestatud Uganda strateegiadokumendis “Vision 2040”. Digitaliseerimises nähakse selle visiooni üht peamist katalüsaatorit ning paljuski vaadatakse lahenduste otsimisel just Eesti e-riigi ülesehitamise kogemuse poole.

Prioriteetideks on hariduskvaliteedi parandamine, erasektori tugevdamine, töökohtade loomine, infrastruktuuri ja põllumajandussektori arendamine. ESTDEV panustab koos erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, kohalike kodanikuühiskonna organisatsioonidega kui ka avaliku sektoriga nii hariduse, õpetajahariduse kui ka digipöörde saavutamisse.

Kuivõrd Uganda hariduses on kasutusel juba mitmeid digilahendusi, on vajadus toetada andmete kogumise, haldamise ja analüüsimise protsessi tagamaks tõenduspõhiste otsuste tegemine valdkonnas. Lisaks on ESTDEV-i üks eesmärkidest tuleval aastal koos kohalike partneritega aidata kaasa IT-tööjõu kvaliteedi parandamisele, mis pikas perspektiivis aitab tõsta ka riigi e-teenuste arendust ja kasutatavust.

Aastatel 2009–2021 toetas ESTDEV Ugandat erinevate arengukoostöö ja humanitaarabi projektidega ligi kahe miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul viidi ellu 16 projekti. 1. septembri 2022 seisuga on viis aktiivset projekti, mis keskenduvad peamiselt e-hariduse lahenduste kasutuselevõtu ja digipädevuste tõstmisele ning noorte ettevõtlikkuse tõstmisele Ugandas.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Ugandas:

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Ugandas

  • Digipööre riikliku digiküpsuse hindamine ja vastava teekaardi koostamine; digipädevuste tõstmine; olemasolevate e-valitsemise tööriistade võimestamine.
  • Ettevõtlus start-up-ökosüsteemi arendamine ja 21. sajandi oskuste tõstmine noorte seas; noorte ja naiste konkurentsivõime suurendamine tööturul; digivõimaluste tutvustamine oskuste parandamise kaudu.
  • Hariduse-hariduslahenduste pakkumine; e-õppematerjalide kättesaadavamaks tegemine.

Olulised dokumendid


Hetkel käimasolevad projektid Ugandas

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
Uganda hariduse kvalifikatsiooniraamistik (National Qualification Framework-NQF) 01.10.2022–31.12.2022 ESTDEV
eKooli teenuse osutamine Ugandas 01.06.2021–31.12.2022 eKool AS
COVID-19 mõjude leevendamine hariduses: digipädevuste tõstmine Ida-Aafrikas 01.01.2021–28.02.2022 MTÜ Mondo
Uganda noorte ettevõtlikkuse toetamine ja jätkusuutlik areng põllumajandussektoris 30.08.2021–28.02.2023 MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Uganda haridussüsteemi tugevdamine ja toetus noorte tööhõivele läbi digipädevuste koolituste West Nile piirkonnas 01.08.2021–31.03.2023 MTÜ Mondo
Digipädevuse ja konkurentsivõime tõstmine Uganda noorte ja naiste seas 01.09.2021–31.03.2023 Garage48 OÜ
LIFT: Leading Innovative Future Together 01.10.2022–30.04.2023 ESTDEV