Uganda

Eesti eesmärk Ugandas on panustada riigi arengukavadesse, mis on sätestatud Uganda strateegiadokumendis “Vision 2040”. Digitaliseerimises nähakse selle visiooni üht peamist katalüsaatorit ning paljuski vaadatakse lahenduste otsimisel just Eesti e-riigi ülesehitamise kogemuse poole.

Prioriteetideks on hariduskvaliteedi parandamine, erasektori tugevdamine, töökohtade loomine, infrastruktuuri ja põllumajandussektori arendamine. ESTDEV panustab koos erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, kohalike kodanikuühiskonna organisatsioonidega kui ka avaliku sektoriga nii hariduse, õpetajahariduse kui ka digipöörde saavutamisse.

Kuivõrd Uganda hariduses on kasutusel juba mitmeid digilahendusi, on vajadus toetada andmete kogumise, haldamise ja analüüsimise protsessi tagamaks tõenduspõhiste otsuste tegemine valdkonnas. Lisaks on ESTDEV-i üks eesmärkidest tuleval aastal koos kohalike partneritega aidata kaasa avaliku sektori IT töötajate oskuste kasvule, mis aitab tõhustada ka riigi e-teenuste rakendamist ja kasutatavust.

2022 aasta lõpus tegi Uganda Haridus-ja Spordiministeerium ESTDEVile ettepaneku kaasamaks Eesti teadmist ja kogemust, et välja töötada riiklik hariduse kvalifikatsiooniraamistik. ESTDEV lähetas Ugandasse eksperdid, kes koostasid hetkeolukorra kaardistuse ning tegid ettepaneku kvalifikatsiooniraamistiku loomise teekonnaks. Nüüdseks on meie toel Ugandas tegutsemas töögrupp, kes Eesti kogemuse ja praktika põhjal riiklikku kvalifikatsiooniraamistiku loomist veab. Sellise raamistiku olemasolu loob võimalusi liikuda nii erinevate haridustasemete kui ka regioonide ja institutsioonide vahel ning parandab hariduse vastavust tööandjate vajadusele.

Aastatel 2009–2023 toetas ESTDEV Ugandat erinevate arengukoostöö ja humanitaarabi projektide ja initsiatiividega ligi kahe miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul viidi ellu 19 projekti. 1. septembri 2023 seisuga on üks aktiivne projekt, mis keskendub digivõimekuse suurendamisele läbi haridussüsteemi võimestamise.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Ugandas:

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Ugandas

  • Digipööre riikliku digitaliseerimise teekaardi koostamine; digipädevuste tõstmine; olemasolevate e-valitsemise tööriistade võimestamine.
  • Ettevõtlus start-up-ökosüsteemi arendamine ja 21. sajandi oskuste tõstmine noorte seas; noorte ja naiste konkurentsivõime suurendamine tööturul; digivõimaluste tutvustamine oskuste parandamise kaudu.
  • Haridus – e-hariduslahenduste pakkumine; hariduse kvalifikatsiooniraamistiku väljatöötamine.

Olulised dokumendid


Hetkel käimasolevad projektid Ugandas

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
Uganda hariduse kvalifikatsiooniraamistik (National Qualification Framework-NQF) 01.10.2022–31.12.2022 ESTDEV
eKooli teenuse osutamine Ugandas 01.06.2021–31.12.2022 eKool AS
COVID-19 mõjude leevendamine hariduses: digipädevuste tõstmine Ida-Aafrikas 01.01.2021–28.02.2022 MTÜ Mondo
Uganda noorte ettevõtlikkuse toetamine ja jätkusuutlik areng põllumajandussektoris 30.08.2021–28.02.2023 MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Uganda haridussüsteemi tugevdamine ja toetus noorte tööhõivele läbi digipädevuste koolituste West Nile piirkonnas 01.08.2021–31.03.2023 MTÜ Mondo
Digipädevuse ja konkurentsivõime tõstmine Uganda noorte ja naiste seas 01.09.2021–31.03.2023 Garage48 OÜ
LIFT: Leading Innovative Future Together 01.10.2022–30.04.2023 ESTDEV