Taotlusvoor: Stipendiumiprogrammid

Taotluskutse

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutas  30. mail 2022 välja arengukoostöö projektide

TAOTLUSVOORU

Stipendiumiprogrammile

Taotlusvooru eelarvemaht on 600 000 eurot.

1. Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on muuta Eestis pakutav haridus kättesaadavamaks tudengitele arengukoostöö partnerriikidest, võimaldades neil õppida kraadiõppes ja täiendkoolitustel nendes valdkondades, mis aitavad saavutada nende koduriigi arengueesmärke.

Taotlusvoorus on abikõlblikud järgmised sihtriigid (elukoht ja kodakondsus): Armeenia, Botswana, Gruusia,  Keenia, Moldova, Namiibia, Uganda, Ukraina.

Taotlusvoorus toetatakse tegevusi, mis vastavad vähemalt ühele allpool kirjeldatud meetmele:

 • õppekohamaksumuse ja elamistoetuse stipendium tasemehariduses ehk kraadiõppes;
 • õppekohamaksumuse stipendiumi eraldamine tasemehariduses vahetussemestril kõrgkoolide partnerluskokkuleppe alusel;
 • täiendõppeprogrammis osalemise kulude hüvitamine;
 • Eesti õppejõudude lähtetoetuse eraldamine õpetamise toetamiseks arenguriigis (maksimaalselt 1 semester).

Taotlejaks võib olla

Eestis registreeritud kõrgharidust andev õppeasutus, teadus- ja arendusasutus või täienduskoolitust pakkuv asutus (peab vastama täiskasvanute koolituse seadusele), kes vastab Vabariigi Valitsuse 16.12.2021. a määruse nr 122 “Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” § 9 lõikes 1 nimetatud nõudele. Eraõiguslik taotleja peab vastama sama määruse § 9 lõikes 3 toodud nõudele.

2. Taotlusele esitatavad nõuded

Taotluses elluviidavate tegevuste eesmärk peab olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2022–2025 programmi esimese tegevusega: arengukoostöö poliitika kujundamine, elluviimine ja seire.

Projekti teostamise aeg ja toetuse määr

 • Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille teostamise aeg on maksimaalselt kaks kalendriaastat ja tegevused (sh koolitusprogrammi arendustegevus meetme 6.3 puhul) peavad algama 2022. aasta jooksul.
 • Toetuse maksimaalne määr on 95% ja omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Ühe taotleja kohta on taotletav toetuse maksimaalne summa 200 000 eurot kõikide meetmete osas.
 • Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui taotlusvooru esitatud taotluste rahaline maht ületab taotlusvooru eelarve või kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud. Taotleja võib osalise taotluse vastu võtta tingimusel, et projekti eesmärk on taotluse osalise rahuldamise korral saavutatav.

3. Taotluse struktuur

Projekti taotlus ja eelarve tuleb esitada ette antud vormidel, mis on kättesaadavad Keskuse veebilehel estdev.ee/stipendiumid. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele.

4. Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskuse juhatus 30.05.2022 otsusega nr 1-2/20 kinnitatud taotlusvooru väljakuulutamise ja hindamisjuhendist.

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • õppeprogrammi/õppekava põhjendatus ja vastavus sihtriigi vajadustele (osakaal kuni 50% maksimaalsest koondhindest meetmetele 6.1, 6.2 ja 6.4; osakaal kuni 40% maksimaalsest koonhindest meetmele 6.3 );
 • osalejate valiku metoodika (osakaal kuni 30% maksimaalsest koondhindest meetmetele 6.1, 6.2 ja 6.4; osakaal kuni 20% maksimaalsest koonhindest meetmele 6.3);
 • mõju sihtriigile (osakaal kuni 20 % maksimaalsest koondhindest meetmetele 6.1, 6.2 ja 6.4; osakaal kuni 20 % maksimaalsest koondhindest meetmele 6.3);
 • õppeprogrammi terviklikkus ja korraldus (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest). Kohaldatakse ainult meetmele 6.3.
 • stipendiumiprogrammide hindamiskomisjoni koosseis ja töökord.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. juuni 2022.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: [email protected]

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/118122021002

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel https://www.estdev.ee

Lisateave: Annika Leek, [email protected] , +372 57 870 473