Maailmahariduse edendamise toetamiseks Eestis elavate inimeste hulgas

Taotluskutse

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutas  11. novembril 2022 välja arengukoostöö projektide

TAOTLUSVOORU

Maailmahariduse edendamise toetamiseks Eestis elavate inimeste hulgas

Taotlusvooru eeldatav eelarvemaht on 100 000 eurot.

1. Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on toetada maailmahariduse edendamiseks vajalikke arendustegevusi ja parimate praktikate loomist/levitamist, parendades seeläbi teadlikkust iga indiviidi ja ühiskonna kui terviku vastutusest ning teadvustatud käitumist globaalse õigluse, kliimaõigluse ja vastastikuse sõltuvuse teemades.

Taotlusvoorus toetatakse tegevusi, mis vastavad vähemalt ühele allpool kirjeldatud tegevussuunale:

 • Tegevussuund 1 „Haridusasutuste arendusprojektid maailmahariduse kontseptsioonis ette pandud teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamine formaalhariduses“.
  • Sihtgrupp: põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpilased.
  • Taotleja: haridusasutused, haridusasutuste pidajad, koole ja õpetajaid esindavad ühendused/katusorganisatsioonid.
  • Toetuse piirmäär: minimaalselt 5 000 eurot, maksimaalselt 10 000 eurot.
 • Tegevussuund 2 „Arendustegevuste elluviimine mitteformaalse ja formaalse õppe parema sidususe toetamiseks ning õppe kvaliteedi arendamiseks globaalse õigluse, kliimaõigluse ja vastastikuse sõltuvuse teemades“.
  • Sihtgrupp: põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpilased, noored, õpetajad, juhtkond, kohaliku omavalitsuse haridusspetsialistid, noorsootöötajad.
  • Taotleja: mittetulunduslikud organisatsioonid, ülikoolid, huvikoolid, noortekeskused, kohalikud omavalitsused, koole/õpetajaid/noori esindavad ühendused/katusorganisatsioonid.
  • Toetuse piirmäär: minimaalselt 5 000 eurot, maksimaalselt 30 000 eurot.
 • Tegevussuund 3 „Täiskasvanute teadlikkuse suurendamine valdkonna arengutest ja iga inimese vastutusest globaalse õigluse, kliimaõigluse ning vastastikuse sõltuvuse teemas“.
  • Sihtgrupp: Eestis elavad täiskasvanud.
  • Taotleja: mittetulunduslikud organisatsioonid, ülikoolid.
  • Toetuse piirmäär: minimaalselt 5 000 eurot, maksimaalselt 10 000 eurot.

Tegevuste elluviimisel on oluline arvestada Dublini deklaratsiooniga ette pandud eesmärke ning arvestada maailmahariduse kontseptsiooni uuendamise töörühma esialgset nägemust maailmaharidusega seotud pädevusvaldkonnast (Lisa 1). Taotlusvooru kaasuv eesmärk on arendusprojektide abil tuvastada maailmahariduse pädevusvaldkonna ja formaal/mitteformaalhariduse seoseid, arendusvajadusi ning parimaid praktikaid.

Taotlejaks võib olla

Taotlejale esitatud nõuded on toodud Vabariigi Valituse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 määruse “Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” (edaspidi määrus) § – s 9. Taotleja võib esitada ühe taotluse.

2. Taotlusele esitatavad nõuded

Taotlus peab vastama määruse § – s 10 toodud nõuetele ja taotluses elluviidavate tegevuste eesmärk peab olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2022-2025 programmis sätestatud tegevustega.

Projekti teostamise aeg ja toetuse määr

 • Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille teostamise aeg on maksimaalselt 12 kuud, aga mitte kauem kui tähtajaga 31.12.2023.
 • Toetuse maksimaalne määr on 100% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui taotlusvooru esitatud taotluste rahaline maht ületab taotlusvooru eelarve või kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud. Taotleja võib osalise taotluse vastu võtta tingimusel, et projekti eesmärk on taotluse osalise rahuldamise korral saavutatav.

3. Taotluse struktuur

Projekti taotlus ja eelarve tuleb esitada ette antud vormidel, mis on kättesaadavad Keskuse veebilehel https://estdev.ee/toetused/. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele.

4. Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskuse juhatus 11.11.2022 otsusega nr 1-2/49 kinnitatud taotlusvooru väljakuulutamise ja hindamisjuhendist.

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile (osakaal kuni 50% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti ettevalmistuse kvaliteet (osakaal kuni 10% maksimaalsest koondhindest)
 • projekti kulude asjakohasus (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest);
 • taotleja suutlikkust (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest);
 • stipendiumiprogrammide hindamiskomisjoni koosseis ja töökord.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2022.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: [email protected]

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/118122021002

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel https://estdev.ee/toetused/

Lisateave: Annika Leek, [email protected] , +372 57 870 473