TAOTLUSVOOR: 100 000 eurot haridusprojektideks Moldovas

Voor on lõppenud.

Taotluskutse

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

arengukoostööprojektide rahastuseks Moldovas

Taotlusvooru eelarvemaht on 100 000 eurot.

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi programmi 2022-2025 eesmärkidega.

Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on toetada Moldova haridusinnovatsiooni õpetajate digipedagoogilise kompetentsi arendamise ja haridustehnoloogiliste lahenduste loomise kaudu.Taotlusvoorus toetakse tegevusi, mis vastavad järgmistele tegevussuundadele:

Tegevussuund 1 – Digipedagoogilise võimekuse arendamine haridusasutustes, sh

 • Õpetajate professionaalse arengu, kvalifikatsiooniraamistiku ja digipedagoogika hetkeolukorra analüüsimine Moldovas, sh õpetajate digipedagoogilist kompetentsi mõõtvate enesehindamisvahendite (nt SELFIE for teachers) piloteerimine.
 • Mentorluse osutamine Moldova õpetajaharidust pakkuvale ülikoolile magistriõppe arendamiseks haridustehnoloogia valdkonnas.
 • Haridustehnoloogi kui kooli arengut toetava ekspertiisi kontseptsiooni väljatöötamine haridustehnoloogi ametikoha juurutamiseks Moldova koolides (nt võrgustiku loomine, finantseerimismudel, täiendusõpe jne). Kontseptsiooni piloteerimine.

Soovituslik koostöö riikliku ülikooliga (State Pedagogical University “Ion Creanga”  Chisinaus) ja haridusvaldkonna riikliku digiinnovatsiooni keskusega (National Center for Digital Innovations in Education “Clasa Viitorului”).

Tegevussuund 2 – Haridustehnoloogiliste digitaalsete rakenduste/õppematerjalide ja koolikorraldust toetavate lahenduste loomise toetamine toetava ettevõtluskonkursi korraldamise (taibutalgud, kiirendi) abil Moldova üldhariduskoolide jaoks. Sealhulgas osapoolte (kooli juhtkond, õpetajad, õpilased) ettevõtluspädevuse ja digipädevuse arendamine.

Projekti kestus ja toetuse määr

 • Taotletava toetuse maksimaalne summa 50 000 eurot taotluse kohta.
 • Projekti maksimaalseks kestuseks on kuni 12 kuud. Projekti abikõlblikkuse periood võib alata mitte varem kui 01. august 2023 ja lõppeda mitte hiljem kui 01. oktoober 2024.
 • Taotleja võib taotlusvooru esitada ühe taotluse.
 • Keskusel on õigus toetada projekti osaliselt, näidates ära toetatavad tegevused.
 • Taotlusvoorus rahastatakse vähemalt 1 projekti mõlemas tegevussuunas vastavalt tegevussuunda esitatud projektide eraldiseisvatele pingeridadele.

Taotluse struktuur

Projekti taotlus tuleb esitada keskuse antud vormil, mis on kättesaadav keskuse veebilehel ning lisatud taotluskutsele. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele. Kõik taotlused peavad rakendama Välisministeeriumi poolt väljatöötatud mõjude hindamise süsteemi.

 Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskuse juhatus 15.05 otsusega nr 1-2/37-2023 kinnitatud taotlusvooru väljakuulutamise ja hindamisjuhendist. Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • projekti eesmärgipärasus ja vastavus sihtriigi vajadustele 40%
 • taotleja võimekus projekti ellu viia 30%
 • projekti kulude põhjendatus 20%
 • projekti jätkusuutlikkus, riskide hindamine 10%

 

Taotlusvormid

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 29. mai 2023.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: [email protected]

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/118122021002

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel https://www.estdev.ee

Lisateave: Marika Kundla [email protected] + 372 530 699 50