Organisatsioonist

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV – Estonian Centre for International Development) on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

ESTDEV-i ülesanne on planeerida ja viia ellu strateegilisi, laiaulatuslikke ja sidusaid projekte Eesti seisukohalt prioriteetsetes sihtriikides ja -regioonides. Projektidega toetatakse olulisi valdkondi, nagu demokraatliku riigikorralduse tugevdamine ning digilahenduste arendamine vaesuse vähendamiseks, hariduse edendamiseks ja jätkusuutliku majanduse ülesehitamiseks.

ESTDEV keskendub projektidele, kus Eestil on pikaajaline praktiline kogemus, mida jagada. ESTDEV-i roll on võimestada ja inspireerida Eesti partnerriike seadma sihte ja leidma oma arenguplaanide täitmiseks innovaatilisi lahendusi, mis oleksid tulemuslikud ja hõlmaksid kõiki ühiskonnagruppe. Selle saavutamiseks kaasab ESTDEV Eesti kodanikuühiskonna, avaliku ja erasektori tippeksperte, et elluviidavad projektid oleksid jätkusuutlikud ning vastaksid partnerriigi ootustele ja vajadustele.

Strateegiliste ja sisukate projektide elluviimisega soovib ESTDEV suurendada Eesti nähtavust rahvusvahelise doonorriigi ja partnerina, kasvatada välisrahastuse osakaalu ning siduda arengukoostööd senisest paremini Eesti välispoliitika ja majandusdiplomaatiaga. ESTDEV-i eesmärk on kujuneda kompetentsikeskuseks, kasvatada Eestis arengukoostöö ja humanitaarkriiside lahendamise kogemust ning kasvatada eestimaalaste teadlikkust arengukoostööst kui vahendist globaalse julgeoleku edendamiseks ja jätkusuutliku arengu eesmärkide täitmiseks.

Organisatsiooni kujunemine

1. aprillil 2021 kiitis Eesti Vabariigi Valitsus heaks välisministeeriumi ettepaneku luua Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, et kasvatada Eesti arengukoostöö projektide mõju ja luua eelduseid võimekuse kasvuks sellekohase poliitika kujundamisel ja rakendamisel. ESTDEV asutati 23. aprillil 2021 ja registreeriti äriregistris 30. aprillil 2021.

Organisatsiooni esimeseks väljakutseks oli Eesti Idapartnerluse Keskuse (EIPK) liitmine ESTDEV-iga. EIPK-i põhjal tekkis uus struktuuriüksus Idapartnerlusbüroo, millele septembris lisandus Aafrika ja uute turgude büroo.

Organisatsiooni struktuur

Meeskonna kontaktid

2022. aasta aprillis oli ESTDEV-iga seotud 28 töötajat, kellele lisaks oli projektidesse kaasatud 20 Eesti ja neli väliseksperti.

Kontaktinformatsioon

Üldinformatsioon

Aadress: Pärnu mnt 31-43, Tallinn 10119, Eesti
E-post: [email protected]
Telefon: +372 629 9217