Ukraina: Õiguskaitsestruktuuride reformide toetamine politsei, prokuratuuri, korruptsioonivastase võitluse ja hea valitsemistava valdkonnas

Toimumisaeg: 01.10.2020–31.03.2022.

Riik: Ukraina.

Kirjeldus: Projekti eesmärgiks on toetada Ukraina õiguskaitsestruktuuride reforme, suurendada nende usaldusväärsust ja läbipaistva valitsemise institutsionaliseerimist. Kitsamalt on fookuses prokuratuur.

Projektil on kolm peamist valdkonda. Esiteks aidata Ukraina prokuratuuril töötada välja kriminaalpoliitikat, mis soodustab läbimõeldud ja põhjalike otsuste tegemist ning suurendab prokuratuuri usaldusväärsust, pöörates erilist tähelepanu alaealiste erikohtlemisele kriminaalmenetluses. Teiseks toetada Ukraina prokuratuuril luua kommunikatsioonisüsteemi, mis võimaldaks sihipärast ja avatud suhtlemist organisatsioonisiseselt ja -väliselt. Avalikkuse teavitamine kriminaalmenetlustest ja võitlusest kuritegevuse vastu selgete sõnumite kaudu on oluline, et tagada õiglane kohtumõistmine ja suurendada asutuse usaldusväärsust ühiskonna silmis. Kolmas eesmärk on panustada Ukraina e-toimiku haldamise süsteemi (eCMS) väljatöötamisse.

Sihtrühm: Ukraina õiguskaitsestruktuurid, eelkõige prokuratuur ning nendega seotud institutsioonid.

Rahastus: Euroopa Liit läbi ÜRO projektiteenuste büroo (UNOPS) ja ESTDEV

Eelarve: 970 600 eurot.