Moldova

Eesti on toetanud Moldova arengukoostööprojekte alates 2000. aastast ning Moldova on olnud Eesti kahepoolse arengukoostöö prioriteetne sihtriik alates 2006. aastast. Partnerlus Moldovaga on Eesti jaoks väga oluline ning omavahelised koostöö alused ja eesmärgid on kooskõlas Moldova-Euroopa Liidu assotsiatsioonilepinguga. Sellise partnerluse olulisust deklareerib ka Eesti-Moldova arengukoostöö strateegia 2021-2024, millega Eesti on võtnud endale kohustuse toetada Moldova suveräänsust, territoriaalset terviklikkust ning poliitilist ja sotsiaalmajanduslikku arengut.

Eesti on jaganud Moldovaga alates 2006. aastast oma teadmisi digitaliseerimisest ning demokraatliku ja tõhusa riigivalitsemise ülesehitamisest tänu edukatele reformidele. Ka lähiajal jäävad Moldovas prioriteetseteks projektid, mis tugevdavad Moldova õigusriigi toimimist, sh sõitlust korruptisooni, kuritegevuse ja desinformatsiooniga.

Alates 2000. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Moldovat 10,4 miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Moldovas ellu viidud 271  projekti. 1. september 2023 seisuga on Moldovas 8 käimasolevat projekti.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Moldovas:

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Moldovas

  • Demokraatia ja hea valitsemistava – ELi assotsiatsioonilepingu ja reformikava rakendamise edendamine; kodanikuühiskonna kaasamine valitsemisse ja reformiprotsesside kujundamisse; osalusdemokraatia ja hea valitsemistava parandamine; teadlikkuse suurendamine EList; korruptsioonivastane võitlus ja õigusriigi põhimõtete edendamine; kohaliku omavalitsuse võimekuse tõstmine; meedia sõltumatuse ja strateegilise kommunikatsiooni suurendamine.
  • Vaesuse vähendamine – maapiirkondade arengu toetamine kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse tugevdamise ja kogukonnapoliitika edendamise kaudu; väikeettevõtluse arengu toetamine; idufirmade loomise ning naiste ja noorte ettevõtlusesse kaasamise põhimõtete tutvustamine.
  • Haridus – haridussüsteemi ajakohastamine vastavalt tööturu vajadustele; digipädevuste arendamine.
  • Digiareng – e-valitsemisele ülemineku ja digiriigi säilenõtkuse tagamise toetamine.

Olulised dokumendid

Hetkel käimasolevad projektid Moldovas

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
Moldova ettevõtluskeskkonna digipööre 2022 – 2026 ESTDEV
Moldova hariduse digipööre 2022 – 2026 ESTDEV
Demokraatlike protsesside, õigusriigi arengu ja heade valitsemistavade juurutamine Idapartnerlusriikides 01.04.2018–31.12.2022 ESTDEV
Euroopa Liidu väärtustel ja läbipaistval valitsemisel põhineva demokraatliku valitsemistava juurutamine: Eesti reformikogemuse rakendamine Moldova kohalike omavalitsuste võimestamisel 01.09.2019–31.12.2022 ESTDEV
Moldova heade valitsemistavade ja demokraatia arengu tugevdamine läbi Eesti kogemuste tutvustamise 01.09.2021–31.12.2022 MTÜ Organization for Development, Security and Sustainment 
Causeni põllumajandustootmise areng ja lisandväärtuse suurendamine 16.08.2021–10.12.2022 MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Ettevõtlik Moldova Garage48 ja Yep! Moldova poolt: Ettevõtluse populariseerimine ja kohaliku 01.01.2022–31.12.2022 Garage48 OÜ
COVID-19 põhjustatud sotsiaal-majanduslike tagajärgede leevendamiseks, ettevõtluskeskkonna arendamine Moldovas 01.03.2021–31.12.2022 MTÜ Loov Eesti
Moldova naiste ja noorte osaluse suurendamine ettevõtluses 01.10.2021–30.04.2023 Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Uuenduslikud ja digitaalsed lahendused Moldova maapiirkondade arendamisel 03.01.2022–31.12.2023 Tartumaa Arendusselts