Moldova hariduse digipööre

Toimumisaeg: 2022 – 2026

Kirjeldus: Projekti eesmärk on aidata kaasa Moldova hariduse kättesaadavusele ning kvaliteedi parendamisele digitaalse võimekuse arendamise kaudu. Tegevused lähtuvad Eesti ja laiemalt Euroopa parimatest praktikatest ning hõlmavad muuhulgas koolide digiinfrastruktuuri analüüsi, digipedagoogika arendamiseks ning rakendamiseks vajalikke tegevusi, digitaalsete õppematerjalide arendamisele suunatud sekkumisi ning õpilaste digioskuste arendamise toetamist. Projekti koostööpartner Moldovas on Haridus-, kultuuri-ja teadusministeerium ja Moldova USAID.  Projekti raames toimuvad ühtlasi teadmusvahetusreisid Eestisse. Tegevusi viiakse ellu riigihangete, Eesti ekspertide kaasamise ja kohalike partnerite kaudu.

Sihtrühm: üldhariduspoliitika arendamise ja rakendamise eest vastutavad isikud Moldova ministeeriumites jt valitsusasutustes, kohalikes omavalitsustes, üldhariduskoolid, ülikoolid.

Partnerid: USAID, Moldova Haridus-, kultuuri- ja teadusministeerium.

Rahastus: Eesti eelarve

Eelarve: ca 450 000 eurot