Maailmahariduse edendamise toetamiseks Eestis elavate inimeste hulgas

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutas 11. novembril 2022 välja taotlusvooru maailmahariduse edendamise toetamiseks Eestis elavate inimeste hulgas. Taotlusvooru eesmärk on toetada maailmahariduse edendamiseks vajalikke arendustegevusi ja parimate praktikate loomist/levitamist, parendades seeläbi teadlikkust iga indiviidi ja ühiskonna kui terviku vastutusest ning teadvustatud käitumist globaalse õigluse, kliimaõigluse ja vastastikuse sõltuvuse teemades.

Eraldatud toetus jaguneb viie projekti vahel, mida pakuvad nii kolmas sektor kui haridusasutused: MTÜ Mondo, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium, Rakvere Riigigümnaasium ja Valga Gümnaasium. Läbivalt panustavad projektid teadmiste, hoiakute ja oskuste arendamisele formaalhariduses; arendustegevustesse mitteformaalse ja formaalse õppe parema sidususe toetamisel ning täiskasvanute teadlikkuse suurendamisse valdkonna arengutest.

MTÜ Mondole eraldatud toetus võimaldab toetada koolide ja noortekeskuste süstemaatilist koostööd maailmahariduse teemade käsitlemisel noortega – kavas on erinevad tegevused (maailmapäevad, rollimängud, töötoad) vähemalt 30 koolis ja/või noortekeskustes üle Eesti. Lisaks valmib projekti toel kolm uut maailmahariduslikku õppematerjali ning neid plaanitakse tutvustada ligi 100-le haridustöötajale.

MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse projekti peamiseks eesmärgiks on keskkonnahariduslike rollimängude kasutamise propageerimine Eesti koolides. Projekt  aitab integreerida traditsioonilisi õpimeetodeid mängulise õppeviisiga ning selle kaudu suurendada arusaama globaalse õigluse, kliimaõigluse ja vastastikuse sõltuvuse teemadel. Olulisemate tegevustena luuakse rollimängude infomaterjale, täiendatakse keskkonna-ja maailmahariduslike rollimängude veebi platvormi, aasta jooksul korraldatakse enam kui 12-s koolis üle Eesti rollimängude läbimängimine, millele eelnevad koolitused ja töötoad.

Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium hakkab saadud toetuse abil välja töötama maailmahariduse kursusi. Selleks töötatakse koostöös ekspertidega välja õppematerjalid (aine- ja tunnikavad ning videomaterjalid) ja koolitatakse õpetajaid, et nad tõsta nende pädevusi maailmahariduse kursuste ettevalmistamise ja läbiviimise vallas. Projekti tulemuseks on kolmest kursusest koosnev moodul kooli õppekavas. Projekti käigus suurenevad õpetajate maailmahariduslik teadlikkus ja pädevused, et maailmahariduse teemasid lõimida ka teistesse ainekursustesse.

Rakvere Riigigümnaasium on võtnud eesmärgiks luua tingimused, kus  õpetajad saaksid keskenduda teise valdkonna ainespetsiifikate omandamisele, eesmärgiga luua tõhusaid lõimitud õpitegevusi, toetades seeläbi õppija maailmakodaniku pädevuste kujunemist ning väljatöötatud metoodikaid jagada teiste kolleegidega. Planeeritavad tegevused on lõimitud õppe materjalide kogumik võõrkeele õpetajatele ning viiakse läbi loodud materjali kasutuselevõttu toetavad koostööpäevad partnerkoolides (eelkõige Ida-Virumaa gümnaasiumides).

Valga Gümnaasiumile eraldatud toetus võimaldab aidata eelkõige oma Valga Gümnaasiumi õpilastel mõista säästliku eluviisi tähtsust, suunates õpilasi olema tark tarbija, et välja vältida kodumajapidamistes tekkivate riidejäätmete sattumist loodusesse ning osata maksimaalselt ära kasutada tekkivaid riidejäätmeid. Projekti raames planeeritavad tegevused –loengud, ringmajanduse kursused, õppekäigud, töötoad, moeteemalised üritused- aitavad tõsta noorte huvi nii maailmahariduslike teemade vastu üldiselt kui ka kujundada nende mõtteviisi keskkonnasõbralikumaks ja vastutustundlikumaks.