Taotlusvoor rahvusvaheliste konverentside korraldamiseks

Esmaspäev 03.04.2023 to Esmaspäev 24.04.2023

Voor on lõppenud.

Taotluskutse

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja

TAOTLUSVOORU

rahvusvaheliste konverentside korraldamise toetamiseks.

Taotlusvooru eelarvemaht on 160 000 eurot.

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi programmi 2022-2025 eesmärkidega.

1. Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on toetada rahvusvaheliste konverentside korraldamist Eestis ja
arengukoostöö valdkonna puhul osalejate kutsumist Eesti strateegilistest partnerriikidest
(Armeenia, Botswana, Gruusia, Keenia, Moldova, Namiibia, Uganda, Valgevene) selleks, et
tõsta arengukoostöö- ja humanitaarabi alast teadlikkust Eestis ning ärgitada ühiskondlikku
arutelu Eesti rollist globaalse julgeoleku ja jätkusuutliku arengu tagamisel ning
humanitaarkriisidele vastamisel. Taotlusvooruga soovib ESTDEV tõsta arengukoostöö ja
humanitaarabiga tegelevate Eesti organisatsioonide võimekust osaleda välispoliitiliste
eesmärkide kujundamisel ja suurendada sektori võimekust ning mõju Eesti välispoliitika
elluviimisel.

Taotlusvoorus saavad osaleda Eesti avalikes huvides tegutsevad ühendused, mis on kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja. Toetuse taotlemise eelduseks on arengukoostöö ja humanitaarabi teemade kajastamine Eestis toimuval rahvusvahelisel konverentsil, sh Eesti panus globaalsete kriiside lahendamisel ja ennetamisel, arengukoostöö ja humanitaarabi projektide mõju ja tõhusus, Eesti kogemuse rakendamine partnerriigi arengule kaasaaitamisel.

2. Projekti kestus ja toetuse määr

  • Taotlusvooru eelarve maht on 160 000 eurot, toetuse maksimaalne määr on 100% projekti abikõlblikest kuludest. Maksimaalne summa ühe taotleja kohta on 30 000 eurot.
  • Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille abikõlblikkuse periood on 01.04-31.12.2023.
  • Ühes taotlusvoorus saab iga taotleja esitada ühe taotluse.
  • Üksikprojekti maht ei tohi ületada taotlusvooru eelarvemahtu.
  • Keskusel on õigus toetada projekti osaliselt, näidates ära toetatavad tegevused.

3. Taotluse struktuur

Projekti taotlus tuleb esitada keskuse antud vormil, mis on kättesaadav keskuse veebilehel ning lisatud taotluskutsele. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele. Kõik taotlused peavad rakendama Välisministeeriumi poolt väljatöötatud mõjude hindamise süsteemi.

4. Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskuse juhatus 31.03.2023 otsusega nr 1-2/22-2023 kinnitatud taotlusvooru väljakuulutamise otsusest (vt ka taotlusvooru tingimuste muudatus) ja hindamisjuhendist.

Taotluste hindamisel hinnatakse:

  • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgi saavutamisel (osakaal kuni 45% maksimaalsest koondhindest);
  • projekti ettevalmistuse kvaliteeti, sh ürituse ettevalmistuse kvaliteeti (osakaal kuni 25% maksimaalsest koondhindest);
  • projekti kulude asjakohasust (osakaal kuni 10% maksimaalsest koondhindest);
  • taotleja organisatsioonilist võimekust ja projektimeeskonna võimekust (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest).

5. Taotlusvormid

Taotluste esitamise tähtaeg on 24. aprill 2023.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: [email protected]

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas.

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel.

Lisainfo
Annika Leek
[email protected]
+ 372 578 704 73

Esmaspäev 03.04.2023 to Esmaspäev 24.04.2023