Taotlusvoor: 100 000 eurot maailmahariduse edendamise toetamiseks Eestis

Reede 25.08.2023 to Reede 25.08.2023

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

maailmahariduse edendamise toetamiseks Eestis

Taotlusvooru eelarvemaht on 100 000 eurot.

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi programmi 2022-2025 eesmärkidega.

Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on maailmakodaniku pädevusmudelis kirjeldatud laste ja noorte oskuste, teadmiste ja hoiakute arendamine, sealjuures Eesti haridusstrateegilisi eesmärke silmas pidades.

Tegevuste elluviimisel on kohustuslik lähtuda maailmakodaniku pädevusmudelist ning üldhariduse riiklikus õppekavas osundatud üldpädevuste arendamise eesmärgist. Taotlusvooru kaasuv eesmärk on piloteerida maailmakodaniku pädevusvaldkondi lõimivalt oskuste, teadmiste ja hoiakute kujundamise võimalusi ja tõhusust projektõppe ja/või uurimusliku õppe abil.

Taotlusvoorus toetatakse tegevusi, mis vastavad vähemalt ühele allpool kirjeldatud tegevussuunale:

Tegevussuund 1

Maailmakodaniku pädevusmudelis kirjeldatud pädevusvaldkondi lõimivate õpilasvõistluste korraldamine, projektõppe ja uurimusliku õppe rakendamine. Näiteks II kooliastme lõpuks omandatud asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute lõimimine projektiks, sarnaselt loovtööle III kooliastmes ja uurimistööle gümnaasiumis.

Tegevussuund 2

Maailmakodaniku pädevusmudeli formaal- ja mitteformaalõppes rakendamist toetavate arendustegevuste elluviimine, nt digitaalsed õppematerjalid, ekursused, pedagoogilised meetodid, koolide õppekavade sellekohane arendamine ja rakendamine jmt.

Projekti kestus ja toetuse määr

 • Toetuse piirmäär on minimaalselt 5 000 eurot, maksimaalselt 40 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 95% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille algus on kõige varem 01.09.2023 ja lõpp hiljemalt 30.06.2024.
 • Taotleja võib esitada ühe taotluse.
 • Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui taotlusvooru esitatud taotluste rahaline maht ületab taotlusvooru eelarve või kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud. Taotleja võib osalise taotluse vastu võtta tingimusel, et projekti eesmärk on taotluse osalise rahuldamise korral saavutatav.

Taotluse struktuur

Projekti taotlus tuleb esitada keskuse antud vormil, mis on kättesaadav keskuse veebilehel ning lisatud taotluskutsele. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele. Kõik taotlused peavad rakendama Välisministeeriumi poolt väljatöötatud mõjude hindamise süsteemi.

Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskus juhatuse otsusega nr 1-2/53-2023 kinnitatud taotlusvooru väljakuulutamisest ja hindamisjuhendist. Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile ja projekti uuenduslikkus (osakaal kuni
  50% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti teostatavus (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti kulude asjakohasus (osakaal kuni 10% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti mõju, ehk projektist kasu saavate laste ja noorte arv (osakaal kuni 20%
  maksimaalsest koondhindest).

Taotlusvormid

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. august 2023.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: [email protected]

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas.

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel.

Lisainfo
Annika Leek
[email protected]
+ 372 578 704 73

Reede 25.08.2023 to Reede 25.08.2023