Taotlusvoor: 200 000 eurot arengukoostööprojektide rahastuseks Gruusias

Esmaspäev 06.02.2023 to Teisipäev 07.03.2023

Taotluskutse

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab 06.02.2022 välja

TAOTLUSVOORU

arengukoostööprojektide rahastuseks Gruusias

Taotlusvooru eelarvemaht on 200 000 eurot

1. Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on heade valitsemistavade ja demokraatia arengu toetamine Gruusias, kaasates kodanikühiskonda. Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Arengukoostöö ja Humanitaarabi Programmi 2022-2025 eesmärkidega.

2. Projekti kestus ja toetuse määr

  • Projekt peab lõppema hiljemalt 31.12.2023.
  • Toetus võib moodustada kuni 100% abikõlblike kulude kogumaksumusest.
  • Üksikprojekti maht ei tohi ületada taotlusvooru eelarvemahtu.
  • Ühes taotlusvoorus saab iga taotleja esitada ühe taotluse. Antud nõue ei laiene ülikoolidele.
  • Keskusel on õigus toetada projekti osaliselt, näidates ära toetatavad tegevused.

3. Taotluse struktuur

Projekti taotlus tuleb esitada keskuse antud vormil, mis on kättesaadav keskuse veebilehel ning lisatud taotluskutsele. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele. Kõik taotlused peavad rakendama Välisministeeriumi poolt väljatöötatud Mõjude hindamise süsteemi.

 4. Taotluse hindamise kriteeriumid 

Taotluse hindamisel lähtub keskuse juhatus 06.02.2023 otsusega nr 1-2/9-2023 kinnitatud Taotlusvooru väljakuulutamise otsusest ja Hindamisjuhendist.

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

  • projekti eesmärgipärasus ja teostatavus 45%
  • projekti ettevalmistuse kvaliteet 15%
  • projekti majanduslik tõhusus 10%
  • taotleja suutlikkus 15%
  • projekti jätkusuutlikkus, riskide hindamine 15%

5. Taotlusvormid

6. Taotluste esitamise tähtaeg on 06. märts 2023.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: [email protected]

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/118122021002

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel https://www.estdev.ee

Lisateave: Marika Kundla [email protected] + 372 530 699 50

Esmaspäev 06.02.2023 to Teisipäev 07.03.2023