Stipendiumiprogrammide taotlusvoor

Wednesday 08.03.2023 to Monday 03.04.2023

Voor on lõppenud.

Taotluskutse

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

Stipendiumiprogrammidele

Taotlusvooru eelarvemaht on 150 000 eurot.

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi programmi 2022-2025 eesmärkidega.

1. Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on toetada ja stimuleerida teadmuse jagamist ning Eestile prioriteetsete arengukoostööriikide võimekuse parendamist organisatsioonide ning inimeste kompetentsi kasvatamise kaudu arenguriigi vajadustest lähtuvalt. Taotlusvoorus on abikõlblikud järgmised sihtriigid (elukoht ja kodakondsus): Armeenia, Botswana, Gruusia, Keenia, Moldova, Namiibia, Uganda.

Taotlusvoorus toetatakse tegevusi, mis vastavad allpool kirjeldatud meetmele:
täiendõppeprogrammis osalemise kulude hüvitamine

 • On otseselt seotud taotlusvooru sihtriigi vajadustega.
 • Taotletavale programmile peavad olema määratletud selged õpiväljundid.
 • Õpe võib toimuda Eestis kohapeal, e-õppena või hübriidlahendusena – vastava lähenemise asjakohasus peab olema põhjendatud taotluses.
 • Programmi maht peab olema minimaalselt 12 EAP ja maksimaalselt 24 EAP, eelistatud on mikrokraadi või mikrokvalifikatsiooni omandamisele suunatud programmid. Põhjendatud juhtudel on maksimaalne EAP punktide arvu ületamine lubatud ja põhjendus peab olema toodud taotluses.

Valdkonnad, mille õppeprogrammis osalemist toetatakse, on:

 • e-riigi tehnoloogiad;
 • e-tervis;
 • äridiplomaatia;
 • info-ja kommunikatsioonitehnoloogia, sh küberturvalisus;
 • haridusjuhtimine, haridusinnovatsioon, haridustehnoloogia, kaasaegsed õpetamismeetodid;
 • tehnoloogia põllumajanduses.

2. Projekti kestus ja toetuse määr

 • Toetuse maksimaalne määr on 95% ja omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Ühe taotleja kohta võib olla taotletav toetuse maksimaalne summa 70 000 eurot.
 • Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille tegevused viiakse ellu 2023.aastal või 2023/2024 õppeaasta jooksul.

3. Taotluse struktuur

Projekti taotlus ja eelarve tuleb esitada ette antud vormidel, mis on kättesaadavad Keskuse veebilehel estdev.ee/stipendiumid.
Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele.

4. Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskuse juhatus 07.03.2023 otsusega nr 1-2/15-2023 kinnitatud Taotlusvooru väljakuulutamise otsusest ja Hindamismetoodika juhendist.

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • Õppeprogrammi põhjendatus ja vastavus sihtriigi vajadustele 40%;
 • Osalejate valiku metoodika 20%;
 • Õppeprogrammi terviklikkus ja korraldus 30%;
 • Projekti kulude asjakohasus 10 %;

5. Taotlusvormid

Taotluste esitamise tähtaeg on 03. aprill 2023.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: [email protected]

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas.

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel.

Lisainformatsioon
Annika Leek
[email protected]
+372 578 704 73

Wednesday 08.03.2023 to Monday 03.04.2023