Call for Proposals: 300,000 euros for development cooperation projects in Africa

Wednesday 21.06.2023 to Wednesday 21.06.2023

Taotluskutse

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

arengukoostööprojektide rahastuseks Botswanas, Keenias, Namiibias ja Ugandas. Põhjendatud juhtudel on lubatud regionaalne lähenemine hõlmates kahte või enamat eelpool nimetatud riikidest

Taotlusvooru eelarvemaht on 300 000 eurot.

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses nii Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi programmi 2022-2025 eesmärkidega. kui ka Eesti Aafrika regioonistrateegiaga.

Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on toetada väljatoodud sihtriikide arengut keskendudes hariduse (digipädevused) ja ettevõtluse edendamise ja innovatsioonialase koostöö toetamisele, sh aidates läbivalt saavutada kestliku arengu eesmärke. Elluviidavad tegevused peavad haakuma Eesti rahvusvaheliste arengukoostöö prioriteetidega ning looma sünergiaid käimasolevate initsiatiividega.

Tegevussuund 1 – Kaksikpööre

Eesmärk on käivitada ja viia ellu Eesti ja sihtriikide organisatsioonide koostöös tegevusi rohe-ja digipöörde elluviimise toetamiseks; toetada rohe-ja digiettevõtluse ning innovatsiooni kasvu Aafrikas, sh läbi koolituste, ettevõtluskonkursside ja pilootprojektide, partnerlusplatvormide loomise jne.

Tegevussuund 2 – Digioskused ja ettevõtlus

Eesmärk on toetada sihtriikides käivitunud haridusreformide rakendamist, kaasaegsete õpetamismeetodite juurutamist ning elanikkonna digioskuste arendamist; toetada sihtriigi kodanike heaolu ja konkurentsivõimet ettevõtlikkuse soodustamise kaudu, viia ellu tegevusi sihtriigi start-up ökosüsteemi arendamiseks julgustades regionaalset koostööd Aafrikas.

Tegevussuund 3- hea valitsemistava ning digitaalne teenuspakkumine

Eesmärk on inimkesksete e-lahenduste ning seeläbi hea valitsemistava juurutamise toetamine sihtriikides. Tegevused võivad hõlmata nt valitsuste ja sellega seotud organisatsioonide teadlikkuse tõstmist demokraatlikest ja kaasavatest valitsemistavadest; kaasaegsete digitaalsete teenuste juurutamise toetamist; era- ja valitsussektori koostöö tugevdamist ning erasektori organisatsioonide võimestamist e-lahenduste juurutamiseks avalikus sektoris.

Projekti kestus ja toetuse määr

  • Taotletava toetuse maksimaalne summa 50 000 eurot taotluse kohta.
  • Toetuse maksimaalne määr on 95% ja omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest.
  • Projekti abikõlblikkuse periood peab lõppema hiljemalt 31.detsember 2023.
  • Keskusel on õigus toetada projekti osaliselt, näidates ära toetatavad tegevused.

Taotluse struktuur

Projekti taotlus tuleb esitada keskuse antud vormil, mis on kättesaadav keskuse veebilehel ning lisatud taotluskutsele. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele. Kõik taotlused peavad rakendama Välisministeeriumi poolt väljatöötatud mõjude hindamise süsteemi.

Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskus juhatuse 23.05 otsusega nr 1-2/39-2023 kinnitatud taotlusvooru väljakuulutamise ja hindamisjuhendist. Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

  • projekti eesmärgipärasus ja vastavus sihtriigi vajadustele 40%
  • taotleja võimekus projekti ellu viia 30%
  • projekti kulude põhjendatus 15%
  • projekti jätkusuutlikkus, riskide hindamine 15%

Taotlusvormid

Taotluste esitamise tähtaeg on 21. juuni 2023.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: [email protected]

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/118122021002

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel https://estdev.ee/toetused/

Lisateave: Annika Leek,  [email protected] + 372 578 704 73

 

Wednesday 21.06.2023 to Wednesday 21.06.2023