Skip to content
Vaegnägijale

Maailmaharidus

Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. See on õppimisprotsess, mis võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni.

Dublinis 2022. aastal loodud maailmahariduse Euroopa deklaratsioonis aastani 2050, on maailmaharidust defineeritud kui haridus, mis võimaldab inimestel kriitiliselt mõtestada maailma ja oma rolli selles; avada oma silmad, südamed ja meeled maailma tegelikkusele kohalikul ja ülemaailmsel tasandil. See annab inimestele võimaluse mõista, ette kujutada, loota ja tegutseda, et luua maailm, kus valitseb rahu, solidaarsus, õiglus ja võrdsus, keskkonnaalane jätkusuutlikkus ning rahvusvaheline mõistmine. See hõlmab inimõiguste ja mitmekesisuse austamist, kaasamist ja inimväärse elu tagamist kõigile nii praegu kui ka tulevikus. Maailmaharidus tähendab formaalset, mitteformaalset ja informaalset õppimist; see on elukestev ja hõlmab kogu elu.

Hea ülevaate maailmahariduse olukorrast Eestis annab 2019. aastal valminud „Eesti maailmahariduse raport”, mis põhines GENE (Global Education Network in Europe) vastastikhindamisel. Raport analüüsib maailmahariduse hetkeolukorda Eestis nii arengukoostöö, formaalhariduse, noorsootöö kui ka kodanikuühiskonna vaates ning annab soovitusi maailmahariduse paremaks lõimimiseks formaal- ja mitteformaalharidusse ning üldise teadlikkuse parandamiseks.
Raport on saadaval täies mahus inglise keeles, lühiversioon ka eesti keeles.

ESTDEV-i tellimusel valmis 2022. aastal Maailmakodaniku pädevusmudel, mille eesmärk on toetada globaalse mõõtme lisamist õppekavas välja toodud pädevustesse ning seostada eri ainete õpiväljunditega.

Lisaks toetab ESTDEV oma maailmahariduse tegevuste kaudu teadlikkuse kasvu arengukoostöö olulisusest. Näiteks annab ESTDEV õpilasleiutajate riiklikul konkursil välja eripreemiaid koolinoortele, kelle leiutised toetavad planeedi jätkusuutlikku arengut ja propageerivad säästlikku eluviisi.

ESTDEV-i koostööpartnerid maailmahariduse valdkonnas on välisministeerium, haridus- ja teadusministeerium, MTÜ Mondo ja Mondo Maailmakool, Arengukoostöö Ümarlaud ning UNESCO Eesti rahvuslik komisjon.

Projektid

Hetkel on ESTDEVi rahastuse toel käimas järgmised maailmahariduse projektid:

  • MTÜ Mondo „Teadlike maailmakodanike kujundamine Eesti haridussüsteemis (MHK12)“, eesmärk seisneb maailmakodaniku pädevusmudeli rakendamises Eesti haridussüsteemis, lähtudes kahest sambast: haridustöötajate oskuste tõstmine ning noorte huvi ja teadlikkuse suurendamine, et võimaldada neil panustada õiglasema ja jätkusuutlikuma maailma kujundamisse. Projekti kestvus: 01.10.2023-30.06.2024
  • MTÜ Peipsi Koostöö Keskus „Maailmakodaniku pädevusmudeli rakendamine Planeedi kestlikkuse teemavaldkonnas formaal-ja mitteformaalõppeasutuste koostöös“, projekt toetab maailmakodaniku pädevusmudeli rakendamist, töötades välja ja katsetades uusi õppeprogramme ja digitaalseid õppematerjale. Projekti kestvus: 18.09.2023-30.06.2024
  • Pelgulinna Riigigümnaasium „Maailmahariduskonverents Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumis“, projekti peamine eesmärk on korraldada koolis Maailmahariduse nädal koos teadmiste festivali ja konverentsiga. Projekti kestvus: 01.11.2023-28.06.2024
  • Vivita Estonia OÜ „Ilmapilk – Mänguline ja disainikeskne tööriistakast maailmahariduse edendamiseks“, projekti abil töötatakse koostöös õpetajate ja õpilastega välja maailmahariduse õpetamiseks ja õppimiseks sobiv mänguline ja disainikeskne loovtöövorm. Projekti kestvus: 01.09.2023-30.06.2024
  • Pelgulinna Riigigümnaasium „Maailmahariduse kursuste loomine Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumis“, projekti eesmärk on maailmahariduse kursuste loomine Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumis. kestvus: 01.02-31.12.2023
  • Rakvere Riigigümnaasium „Lõimitud maailmaharidus“, projekti eesmärk on maailmahariduse teemade käsitlemine lõimitult geograafia, bioloogia ja võõrkeelte õppes gümnaasiumi tasemel. Kestvus: 01.01.-31.12.2023
  • MTÜ Mondo „Maailmaharidus-teadlik tegutsemine õiglase, kestliku ja rahumeelse ühiskonna nimel (MHK 11)“, eesmärgiks on tõsta Eesti laste ja noorte teadlikkust globaalse õigluse, kliimaõigluse ning vastastikuse sõltuvuse teemadel suurendades seeläbi noorte isiklikku vastutustunnet ning teadvustatud käitumist globaalsete kodanikena. Projekti kestvus: 01.03-31.12.2023
  • MTÜ Peipsi Koostöö Keskus „Maailmahariduslikud rollimängud formaalse ja mitteformaalse õppe toetajana globaalse-ja kliimaõigluse teemades“, projektiga edendatakse maailmaharidust Eesti koolides uuenduslike õppemeetodite kaudu, tutvustades eelkõige hariduslikke päris elus rollimänge ehk õpi-larpe globaalse õigluse ja kliimaõigluse teemadel. Projekti kestvus: 01.01-31.12.2023
  • Valga Gümnaasium „Tekstiili teine hingamine ehk tekstiilijäätmete 50 varjundit“, projektiga aidatakse õpilastel mõista säästliku eluviisi tähtsust, suunates kogu kooliperet olema tark tarbija, et vältida nt kodumajapidamistes tekkivate riidejäätmete sattumist loodusesse ning osata maksimaalselt ära kasutada tekkivaid riidejäätmeid. Projekti kestvus: 10.01-12.12.2023

Kontaktid

Kristi Kulu
Hariduse valdkonnajuht
[email protected]

Annika Leek
Projektijuht
[email protected]