Team Europe töötab ühise eesmärgi nimel, et koostöös Aafrika Liiduga tõhustada andmemajandust

Aafrika kontinent muutub tehniliselt üha arenenumaks, seega suureneb ka vajadus andmelahenduste järele. Hetkel majutatakse enamik Aafrika andmeid väljaspool mandrit, mistõttu on regiooni digitaalne sõltumatus nõrk. Eelmisel nädalal võõrustas ESTDEV Tallinnas Euroopa andmemajanduse ehk Data Governance Team Europe initsiatiivi liikmeid, et edendada ühtset andmeturgu Aafrikas. Sõltumatud ja hästi struktureeritud turud võimaldavad andmete piiriülest vahetamist, kaitstes isikuandmeid ja tugevdades ühtseid õigusakte andmete kogumise, haldamise ja kasutamise reguleerimiseks Aafrikas.

„Lühidalt öeldes on selle algatuse eesmärk andmekeskkonna parandamine kogu Aafrika mandril. Esimene tase on andmete reguleerimine ja nendega seotud poliitikad. Teine segment on praktilisemas plaanis see, kuidas suurendada era- ja avalike meetmetega andmete kasutamist kogu kontinendil. Kolmas tase on andmete ja kogu Aafrika mandri infrastruktuuri kvaliteedi parandamine,” ütles Jean-Baptiste Petigny, Expertise France-i digiprojektide nõunik.

Andmemajandus edu sõltub inimeste valmisolekust seda toetada

Suuremahuline andmete infrastruktuur ei arene üleöö. See nõuab asjatundlikku koordineerimist ja tegevust kõikidelt sidusrühmadelt. Andmete jagamine võib oluliselt  tõsta elanike heaolu paljudes valdkondades, kuid inimesed ise peavad olema uuendustele avatud, aga see võib keerline olla. “Toetame hetkel Keenias põllumajandusandmete jagamise raamistikku. Selleks, et teha riigis konkreetseid projekte on vaja häid näiteid, mis demonstreeriksid andmejandusega tekkivaid võimalusi,” selgatas Björn-Sören Gigler, GIZ-i andmemajanduse arendamise programmi juht.

Kasvav vajadus on toetada neid, kes soovivad laiendada oma organisatsioone, ettevõtteid ja võimalusi kasutades andmepõhiseid lahendusi ning Data Governance Team Europe initsiatiiv on valmis aitama. Maxime Heyndryckx, Belgia Enable-i digiarenduse ekspert, rõhutab, et Euroopa ja Aafrika partnerite vaheline koostöö on andmete haldamise alusraamistiku loomiseks ülioluline: “Iga päev loodavate andmete hulk on hämmastav ning suurandmetega tegelevate ettevõtete ja organisatsioonide hulk kasvab. Muidugi, kui andmeid on rohkem, on ühest küljest rohkem võimalusi, kuid on ka rohkem riske, millega peame oma Aafrika partneritega koos töötades arvestama. Saame jagada EL-i häid tavasid, õppetunde ja mida oleme teinud seoses andmete haldamisega, ja ka andmete kasutamisega majandusarengu ergutamiseks, maandades samas kaasnevaid riske.”

“Ma arvan, et need küsimused on täna väga aktuaalsed,” ütles Soome Välisministeeriumi innovatsiooni ja digiarengu vanemnõunik Silja Leinonen. „Aafrika Liidul on oma andmepoliitika raamistik ja EL on nendes küsimustes oma siseturul silma paistnud. Koostöö tugevdamine neis küsimustes on väga oluline, et edendada teadmiste vahetust ja koostööd järgmistel aastatel.” Tema sõnul toetavad sellised projektid õigesti tehes erapooletut andmemajandust Aafrikas. Tõepoolest, suurenenud usaldus andmekeskuste ja digitaalse infrastruktuuri ohutuse ja turvalisuse vastu hõlbustaks tõenäoliselt ka nende kasutuselevõttu ja toetaks andmemajanduse muid kasvuvaldkondi.

Team Europe-i ühtne eesmärk

Tallinna kohtumine keskendus suures osas andmete väärkasutuse, andmeturgude killustatuse, Aafrika andmete suveräänsusele ning vähemuste ja naiste andmetele juurdepääsu tõstmisele. Partnerlus ELi ja Aafrika Liidu vahel on mõlemale poolele kasulik lahendus tõhusate andmesüsteemide loomiseks. Need süsteemid saavad edendada soolist võrdõiguslikkust, ühendada turge ja leida rohelisi lahendusi. Kui poliitika toetab andmepõhist innovatsiooni, ei pruugi tulemused hõlmata mitte ainult töökohtade loomist ja majanduskasvu kõigile, vaid suurendada ka inimeste osalust ning avalike teenuste osutamise läbipaistvust ja vastutust. Petigny märkis: “On ainult mõistlik, et Euroopa Liit ja Aafrika Liit liiguvad paralleelselt, muutudes oma regulatiivsetes raamistikes aktiivsemaks, on reaalne, et see muutub ELi ja Aafrika Liidu laiema partnerluse osana järjest olulisemaks.” Kuna plaanid sellise raamistiku loomiseks on tulemas, ootab Team Europe koostöös Aafrika Liidu partneritega edasiliikumist.

„Teeme seda projekti Aafrika jaoks. See tähendab, et teeme seda koos oma Aafrika partneritega. Me toetame Aafrika riike ja nende valitsusi, kuid samal ajal on andmemajanduse korraldamine nende endi roll ja kohustus. Me ei võta neilt otsuste tegemise vabadust, vaid oleme selleks, et aidata mõista, mis kasu võiks neil andmemajandusest olla,” ütles Andres Ääremaa, ESTDEV-i digitaalse transformatsiooni programmijuht.

Töötoast osavõtjad lahkusid meeleolukalt, valmis algatuse järgmiseks sammuks. “On suurepärane, et tuleme kokku ühe meeskonnana, jättes kõrvale riiklikud huvid ja koondume tõesti ühe Team Europe-na,” ütles Gigler.

Ääremaa märkis: “On suurepärane osaleda selles Team Europe initsiatiivis ja tunda tõelist euroopalikku vaimu, kui erinevate liikmesriikide esindajad tulevad kokku, et leida parimaid lahendusi Aafrika riikidele.”

 

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.