ESTDEV toetab Ugandat IT-alase täienduskoolituse tõhustamises

Infotehnoloogia (IT) ekspertide puudus on üleilmne väljakutse. Kui Euroopas on IT spetsialiste vähe ning demograafiliselt on keeruline inimesi kiiresti juurde või ümber õpetada, siis Aafrikas on paljud huvitatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) õppimisest, aga õpe ei ole kättesaadav või piisavalt kvaliteetne tööturul tegutsemiseks. Täna allkirjastatud lepinguga toetab ESTDEV Uganda koolitusasutust Refactory IT õppe kvaliteedi tõstmisel, kaasates selleks Eesti IT koolituse lipulaeva kood/Jõhvit.

Eesti-Uganda koostöö: Refactory, kood/Jõhvi ja ESTDEV

Aafrika koolitab aastas keskmiselt 2,2 miljonit IKT spetsialisti. Kuigi nõudlus IT- oskuste järele on täna suurem kui kunagi varem, on ülikoolide lõpetajate tase ja oskused liiga piiratud tööturul konkureerimiseks.

„IT õppe kvaliteet on tingitud tihtipeale õppejõudude vähesest kokkupuutest viimase aja tehnoloogiate ja õppemeetodite rakendamisega, seda ka Eesti jaoks prioriteetses partnerriigis Ugandas,“ ütles Kristel Rillo, ESTDEV-i programmijuht.

Uganda IT ministeerium ja haridusministeerium tegid ESTDEV-ile ettepaneku reformida IT täienduskoolitust Ugandas. ESTDEV-i kutsel asub seda portsessi nõustama Eesti uuenduslikem IT koolitusasutus kood/Jõhvi. Ugandapoolne partner on tunnustatud  IT koolituste pakkuja Refactory, kes teeb tihedat koostööd nii Uganda ülikoolide kui ka sealsete tööandjatega.

“Läbi koostöö Refactory ja ESTDEV tiimidega, suudame Eesti ettevõtete ja kood/Jõhvi teadmisi ja IT oskuste õpetamise kogemust veel laiemalt maailma viia,” ütles Karin Künnapas, kood/Jõhvi koolijuht. “Koostöös kooli partnerorganisatsioonide ning meie enda õpilastega, saame konkurentsivõimelisi IT-alaseid oskuseid edasi õpetada, mis loob Uganda inimestele soodsa pinnase tööturule sisenemiseks.”

Koostööprojekti eesmärk on tugevdada Refactory koolitusprogrammi ning pakkuda projektis osalevatele noortele Eesti ekspertide ja mentorite tuge rahvusvahelise IT turu üldiste trendide tundmaõppimisel ning  IKT-alaste oskuste arendamisel.

“Läbi projekti panustame kohapealse IT ekspertiisi kasvu, et see viia vastavusse tööjõuturu kiiresti muutuvate nõuetega. Projekti kaasmõjuna näeme suhtevõrgustike teket tulevaste koostööprojektide elluviimiseks Ida-Aafrikas,“ selgitas Katrin Winter, ESTDEV-i Ida-Aafrika nõunik.

Projekti tegevused –  mentorlus ja koolitused – on skaleeritavad ka teistele IT-koolituste pakkujaile.

„Eestis oleme juba harjunud, et hariduspakkumise ja tööturu vajaduse piisavaks sidustamiseks tuleb pidevalt teemaga tegeleda, sh õpetajaid ja õppjõude nende professionaalses arengus toetada. IT valdkond on väga motiveeritud valdkond ja soodus pinnas heade praktikate juurutamiseks. Aidates Uganda jaoks konkurentsivõimelist IKT tööjõudu ja seeläbi IKT sektorit kasvatada, loome Uganda inimestele võimalusi ka näiteks Euroopa tööandjate jaoks distantsilt töötamiseks Ugandast lahkumata,“ lisas Kristel Rillo.

 

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.