Eesti koostöö Aafrika riikidega keskendub digiteemadele, haridusele ja ettevõtluse arendamisele

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) rahastab Aafrika riikides 22 projekti, kuhu on kaasatud Eesti eksperdid mittetulundusühingutest, era- ja avalikust sektorist eesmärgiga jagada Eesti kogemust nii digitehnoloogia, hariduse kui ka ettevõtluse valdkonnas. 

„Riikidevahelise arengukoostöö võlu ja vajalikkus seisneb selles, et see on kasulik kõikidele osapooltele. Enda kogemuse jagamine õpetab ja innustab ka ise edasi arenema, sest see võimaldab näha väljakutseid uuest ja mõneti ka teistsugusest perspektiivist. Nii pakuvad Aafrika riigid Eestile põnevaid koostöövõimalusi, meie omakorda neile võimalusi ja teadmisi arenguhüppeks,“ ütles Kristel Rillo, ESTDEV-i digipädevuste ja hariduse e-lahenduste programmijuht.

Digioskuste areng on digiuuenduste eeltingimus

MTÜ Mondo läbiviidud digivõimekuse koolitus Ugandas. Foto: MTÜ Mondo

Kõige kauem on Aafrika riikides tegutsenud MTÜ Mondo, kes keskendub digipädevuste arendamisele Keenia, Uganda ja Ghana vähemarenenud piirkondades. Mondo eesmärk on õpetada kohalikele elanikele arvuti kasutamise põhitõdesid ning tõsta digivahendite ja interneti kasutamise teadlikkust. Selleks on Mondo loonud digipädevuste koolituse, mille õppeprogrammi kohandatakse vastavalt riigi ja kogukonna vajadustele. Digioskuste arendamine pakub ka võimalust koostööks Mondo ja teise Aafrikas tegutseva Eesti firma eKooli vahel, sidudes digioskuste omandamist juba konkreetse e-teenuse võimalustega.

Nii Keenia kui Uganda soovivad riiklikku õppekava uuendada ning selleks otsitakse lahendusi, mis toetaksid õpilaste tagasisidestamist soodustavat hindamissüsteemi. Eestis on eKool koostöös üldhariduskoolidega mõnda aega selleks e-teenust ehitanud ja katsetanud. „Tegelikult ei ole koostöö Aafrikaga üldse ühesuunaline, sest on mitu teemat, kus Aafrika on meist ees ning kus on meilgi nendelt õppida. Luues võimalusi Aafrika koolidele, oleme tuvastanud võimalusi, kuidas teha ka Eesti koolidele teenuseid paremaks“, ütles Tanel Keres, eKooli tegevjuht.

Digiõpikud parandavad hariduse kättesaadavust

Paljudes arenenud riikides, sealhulgas ka Eestis, nõudis laste õppetegevuse korraldamine COVID-pandeemia ajal kiireid tehnoloogilisi lahendusi, et õpetamine ei lakkaks ja laste õpilüngad oleks minimaalsed.

Aafrika riikides oli distantsõppe korraldamine veelgi keerulisem ning Ugandas olid koolid suletud ligi kaks aastat. Selle tulemusena ei naase suur osa õpilastest, eriti tüdrukud, enam kunagi kooli, sest nad on juba kas tööle läinud või pere loonud.

Ühte võimalust lastele võrdsete õpivõimaluste loomiseks pakub haridustehnoloogia. Selleks on Eesti eksperdid StarCloudist, Eestis tuntud kui Opiq digiõpikute platvorm, koolitamas Uganda ja Keenia kirjastusi digitaalse õppesisu loomisel.

„Digiõpikute abil on võimalik muuta haridus kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks ka Aafrika riikides. StarCloud on võtnud endale raske kuid tänuväärse ülesande, sest nii Keenias kui Ugandas on interneti kättesaadavus ja sellest tulenevalt ka elanikkonna digioskused ebaühtlased,“ selgab Kristel Rillo.

StarCloudi tegevjuhi Antti Rammo sõnul on koostöö Aafrika riikidega olnud edukas. „Tunneme, et meid usaldatakse ja Eesti edulugu nii e-teenuste kui hariduse valdkonnas on meie koostööpartnerite jaoks innustav. Selge see, et eesmärkide saavutamine Aafrika riikides eeldab püsivust ja pikaajalist koostööd kohalike organisatsioonidega.“ Rammo lisas, et arengukoostööprojekt on väga hea platvorm teadmiste ja kogemuste edasi andmiseks ning loob eeldusi pikaajaliseks koostööks kohalike haridusvaldkonna esindajatega. “Igal juhul on senised tegevused olnud tulemuslikud ning seda kinnitavad lisaks kohalikele õppevara tootjatele peatselt ka Keenia ja Uganda õpetajad ja õpilased,“ lisas Rammo.

Digilahendused ettevõtluse arendamiseks

Garage48 häkaton Rwandas. Foto: Garage48

Lisaks haridusuuendustele tegelevad Eesti ettevõtted Aafrikas ka kohaliku ettevõtluse hoogustamisega. Garage48 kiirendiprogrammi eesmärk on innustada kohalikke ettevõtjaid leidma tehnoloogilisi lahendusi oma kogukonna elu parandamiseks ja uute ettevõtlust soodustavate võimaluste loomiseks. Garage48 viib Aafrikas läbi 48-tunniseid taibutalguid ning pakub koostöös kohalike ja rahvusvaheliste ekspertidega põhjalikku mentorlust, koolitusi ja järelnõustamist.

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus loob Ugandas uusi innovaatilisi võimalusi noorte tööhõive ja ettevõtlikkuse kasvatamiseks põllumajandussektoris. Koostöö eesmärk on parandada ugandalaste toimetulekut ja heaolu keskkonnasõbraliku põllumajandusettevõtluse abil.

Kristel Rillo sõnul on Aafrika riikidega koostööd tehes oluline mõista kohalikku kultuuriruumi ja majandustegevuse põhimõtteid. „Me peame silmas pidama, et enamasti ei ole võimalik neid lähenemisi, mis Eestis hästi toimivad, seal üks ühele üle kanda. Pigem on oluline teenuseid ja meetodeid kohalike vajaduste järgi kohandada või siis toetada sealseid partnereid neile sobivate lahenduste loomisel,“ selgitab Rillo.

Koostöö Aafrikaga eeldab koostööd Eesti partnerite vahel

Arengukoostöö osana korraldab ESTDEV stipendiumiprogrammi Eesti haridusasutustele, millega soodustatakse partnerriikidest pärit tudengite õpinguid Eestis just nendel erialadel, mis on vajalikud nende koduriigi arenguplaanide elluviimiseks. Kokku õpib Eestis 300 tudengit Aafrikast. ESTDEV-i stipendiumiga on siin 15 tudengit, kes õpivad peamiselt e-riigi toimimisega seotud õppeained ning kes pärast õpingute lõppu siirudivad tagasi oma koduriiki. Tulevikus on kavas suurendada stipendiumiprogrammiga ka hariduskorralduse erialadel kraadi- ja täiendõppes osalevate tudengite osakaalu.

Lisaks partnerriikide tudengite koolitamisele, vahendab ESTDEV koostööd ja kogemuste vahetamist ka riigiasutuste ja avaliku sektori tippspetsialistide vahel.

„Organisatsioonidevahelise koostööga on võimalik kasvatada riikide e-valitsemise võimekust ja tõsta ka ametnike teadlikkust digivahendite kasutamise võimalustest ja riskidest riigi juhtimise tasandil,“ selgitas Kristel Rillo.

ESTDEV-i Aafrika ja uute turgude büroojuhi Karin Maaseli sõnul on ESTDEV-i suurimaks eesmärgiks arendada koos Eesti ja Aafrika partneritega senisest projektipõhisest lähenemisest strateegilisem ja mastaapsem koostööformaat.

„Et arengukoostöö suurtes ja rahvarohketes piirkondades, nagu Aafrikas, oleks mõjus, on Eesti kui väikese riigi jaoks tähtis teha asju koordineeritult. Selleks seame Eesti partneritega ühiseid eesmärke ning kaasame koostöösse ka teiste riikide organisatsioone ja teenuseid, kellel on sarnased eesmärgid ja väärtused,“ selgitas Karin Maasel.

 

Info: [email protected]

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja jätkusuutlikusse arengusse.