Armeenia

Eesti on Armeeniat toetanud alates 2001. aastast, kuigi Armeenia pole kuulunud Eesti arengukoostöö prioriteetsete sihtriikide hulka. Eesti on osalenud rahvusvaheliselt rahastatud projektides ja jaganud oma reformikogemust ning on näha, et seda on otstarbekas jätkata ka tulevikus.

Armeenia Euroopa Liidu integratsiooni tempo ja ulatus sõltub riigi enda otsustest. Kuulumine Euraasia Majandusliitu ei võimalda majandusintegratsiooni assotsieerunud riikidega samal tasemel, ent Euroopa Liit aitab oluliselt  kaasa reformide läbiviimisele.

Alates 2001. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Armeeniat  862 000 euro ulatuses. Selle aja jooksul on Armeenias ellu viidud 58 projekti.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Armeenias:

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Armeenias

  • Vaesuse vähendamine – vaesuses elavate laste ja naiste olukorra parandamine; koostöö arendamine naiste ja laste õigusi ja võimalusi toetavate tegevuste elluviimiseks.
  • Demokraatia ja hea valitsemistava – koostöö arendamine demokraatia arengu ja hea valitsemistava, sealhulgas demokraatliku kohaliku omavalitsuse põhimõtete juurutamise toetamiseks, kolmanda sektori ja meedia arengu toetamiseks, IKT võimaluste, sh e-valitsemise, kasutamise toetamiseks ühiskondlike protsesside avatumaks ja kodanikukesksemaks muutumisel.
  • Haridus – oma kogemuse jagamine; kvaliteetse hariduse kättesaadavuse parandamine; mitmekeelse õppe toetamine; üldhariduse arendamine; kaasava hariduse põhimõtete rakendamine ning kutsehariduse areng. Tähtsad teemad on ka õpetajate koolitus, õppekavade reformid, haridustehnoloogia ja digiõpe.
  • Ettevõtluse – väikeettevõtluse arengu ja innovatsiooni toetamine, sealhulgas iduettevõtete loomise põhimõtete tutvustamine ning naiste ja noorte kaasamine ettevõtlusesse.

Olulised dokumendid

Hetkel käimasolevad projektid Armeenias

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
Demokraatlike protsesside, õigusriigi arengu ja heade valitsemistavade juurutamine Idapartnerlusriikides 01.04.2018–31.12.2022 ESTDEV