Selgusid Valgevene, Moldova ja Gruusia taotlusvoorude võitjad

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) avalikustas Valgevene, Moldova ja Gruusia taotlusvoorude toetuse saajad. 2023 aastal rahastab ESTDEV kuut uut projekti kokku 484 087 euro väärtuses. 

Valgevene taotlusvoor oli suunatud eksiilis oleva Valgevene demokraatliku kodanikuühiskonna toetamisele. Moldova voor toetas Euroopa Liidu (EL) liitumisega seotud tegevusi ning kaasaegse hariduse ja väikeettevõtluse arendamise projekte. Gruusia suunal oli taotlusvooru eesmärk heade valitsemistavade ja demokraatia arengu toetamine ning kodanikuühiskonna tugevdamine.

„Läbi taotlusvooru oli võimalik toetada just selliseid projekte, kus Eesti saab jagada oma parimaid praktikaid ja kogemusi meie partnerriikidele olulistes valdkondades. Partnerite kiituseks tuleb öelda, et seekord osalesid voorudes erakordselt tugevad projektid,” ütles Lauri Luht, ESTDEV-i Regioonijuht EL idanaabruse riikides, lisades, et taotlusvoorudes esitati kokku 29 projektitaotlust.

Võitnud projektidest

Valgevene: MTÜ Valgevene Uus Tee projekti eesmärk on populariseerida ideed Valgevene tulevikust Euroopa Liidu ja NATO koosseisus valgevenelaste seas nii diasporaas kui ka Valgevenes. Selleks on plaanis läbi viia mitmeid kultuuri-, inimõiguste- ja teabeüritusi ning muid initsiatiive, mis on suunatud laiapõhjalisele auditooriumile Valgevenes ja väljaspool.

Moldova: Eesti Maaülikooli projekti eesmärk on arendada Moldova maapiirkonna naiste ja noorte ettevõtlikkust, suurendades nende oskusi ja teadmisi sellest, kuidas luua väikeettevõtet ning kuidas globaalses avatud turumajanduse keskkonnas ettevõtjana edukalt toimida, kasutades selleks e-turunduse võimalusi.

Moldova: Enerhack OÜ’le eraldatud toetuse eesmärk on energeetika valdkonna kursuste ja koolituste korraldamine Moldovas. Koolitustega arendatakse kohalike omavalitsuse, ametnike, inseneride ja üliõpilaste teadmisi ja oskusi energeetika valdkonnas, et saavutada kliimaneutraalsuse eesmärke.

Moldova: Tartu Ülikooli projekt Best3ME arendab Moldova kõrgkoolide õpetamis- ja õppimissuutlikkust, et tugevdada kohalikke haridusinstitutsioone lõimumis- ja ühinemisprotsessis Euroopa Liiduga. Peamised sihtgrupid on Moldova Riikliku Ülikooli (MSU) õppejõud ja tudengid.

Gruusia: MTÜ Eesti Pagulasabi projekti eesmärk on võimestada Gruusia sisepõgenikke ja Ukraina pagulasi sõnastama ja lahendama oma kogukonna ees seisvaid väljakutseid. Samuti keskenduvad projektitegevused põgenike kaasamisele ja nende esindatuse suurendamisele Gruusias. Selleks kutsutakse ellu ja koolitatakse välja kaks 25-liikmelist nõukoda, mis hakkavad tegelema oma kogukondade esindamise ja murekohtadele lahenduste leidmisega. Kummagi sihtgrupi seas viiakse läbi vajaduste kaardistus ning koolitatakse meedia esindajaid põgenikega seotud teemasid tasakaalukalt kajastama.

Gruusia: MTÜ Mondo projekti eesmärk on heade valitsemistavade ja demokraatia arengu toetamine Gruusias, kaasates vabaühendusi ning erinevaid eksperte nii Eestist kui ka kohapealt. Eesmärkide täitmiseks kavandab Mondo koostöös kohalike partneritega kaks arvamusfestivali, ühe Tbilisis, teise Zugdidis. Lisaks viib Mondo partner Zugdidis läbi ametnike koolitusi üheksas omavalitsuses soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste teemadel ning lähisuhtevägivalla vastase võitluse teemadel.

Projekte hindas sõltumatu ekspertkomisjon

Arengukoostöö toetus on suunatud välispoliitika eesmärkide täitmiseks. Taotlusvoorude korraldamine, sealhulgas sihtriigid ja eesmärgid, on kokku lepitud ESTDEV-i ja välisministeeriumi vahelises lepingus.

„Kõiki projektitaotlusi hindab 3-5 liikmeline ekspertkomisjon, kuhu on kaasatud piirkonna või valdkonna eksperdid Eesti saatkondadest, välisministeeriumi arengukoostöö- ja teistest büroodest, samuti Eesti vabakondi esindavatest organisatsioonidest,“ selgitas Marika Kundla, Taotlusvoorude projektijuht ESTDEV-is.

Info ESTDEV-i korraldatud voorude kohta on avalik https://estdev.ee/toetused/

Info: [email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED