Gruusia on astunud olulisi samme oma haridussüsteemi edendamiseks

Eelmisel nädalal külastas Gruusia Riiklik Hariduse Kvaliteedikeskus Eestit, et arutada käimasoleva projekti edusammude ja tuleviku koostöö võimaluste üle, mis on seotud Gruusia üldhariduse kvaliteedihindamise süsteemi arendamisega.

Projekti algusest on Gruusia astunud konkreetseid samme tuvastamaks olemasolevaid probleeme enda üldharidussüsteemis ning arendanud raamistikke ja metodoloogilisi juhiseid, et probleeme lahendada.

Peamised järeldused olemasolevate probleemide kohta on, et koolidel puudub kirjalik õppekava arendamise metodoloogia, puudub adekvaatne arusaam kooli õppekavade kontseptsioonist ning enamikele koolidele on väljakutse tagada töötajatele isiklikel vajadustel põhinev professionaalne areng.

2023. aasta aprilli lõpus arendati eelmainitud probleemide lahendamiseks raamistik ja metodoloogilised juhised:

  • Koolide strateegilise planeerimise pikaajalise strateegia väljatöötamine
  • Koolide õppekava arendamine
  • Õpilaste hindamine
  • Õpilaste õiguste kaitse mehhanismid
  • Koolipõhine õpetaja professionaalne areng

“Euroopa Liiduga liitumisega seotud eelhindamise tegevustes jäävad hariduse arendustegevused sageli tahaplaanile või jäetakse täiesti tähelepanuta. EL-i liikmeks saamisega siseneb riik ka Euroopa haridusmaastikule, kus kehtivad kokkulepitud põhimõtted ja standardid. Hariduse kvaliteet on hariduse hindamisel üks olulisemaid aluseid. Seetõttu on tunnustamist väärt, et Gruusia kolleegid panustavad süstemaatiliselt selle valdkonna arengusse. Hariduse parendamine on majanduse ja ühiskonna arenguks ülioluline, alates erinevate ametite suutlikkuse suurendamisest kuni parema kodanikuosaluse ja -ühiskonnani,” ütles Kristi Kulu, ESTDEVi hariduse ja ettevõtluse valdkonnajuht.

Tänavu augustis toimusid avalikud arutelud ja asjaomased sidusrühmad andsid juhistele tagasisidet. Septembri lõpus leiavad aset 15 kooli esindajate koolitused ning detsembris toimub kokkuvõttev konverents, kus tutvustatakse projekti lõplikke tulemusi.

“Me oleme seni suutnud planeeritud tegevused ellu viia projekti tegevuskava põhiselt. Hetkel me jätkame töötamist, et lõpetada projekti tegevused 2023. aasta lõpuks. Üldharidussüsteemil on nüüd olemas 6 mehhanismi, mis aitavad koolidel arendada enda kvaliteedi tagamise süsteeme. See mõjutab positiivselt Gruusia üldharidusasutusi ja parandab koolide kvaliteeti,” ütles Gruusia Riikliku Hariduse Kvaliteedikeskuse teaduse ja rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja Lasha Zivzivadze.

Visiidi käigus pakuti välja ka tuleviku koostöö võimalusi ESTDEV-ga:

  • Koolisisese kvaliteediarenduse valitud 6 äriprotsessi jätkamine ja 6 valitud sisemise kvaliteedi tagamise mehhanismi uute juhiste loomine.
  • Vastastikuse eksperdihinnangu külastuste korraldamine Gruusia koolidesse, et tagada parimate tavade õige edastamine.
  • Iseõppe digiklasside loomine kooli direktoritele ja kvaliteediarenduse töötajatele.

Veebruaris sõlmisid ESTDEV ja Gruusia keskus koostööleppe, mille kohaselt panustab ESTDEV 72 100 eurot Gruusia üldhariduse kvaliteedi hindamise süsteemi arendamisse. Koostööprojektis vahendas ESTDEV Eesti edukogemust haridussektori reformimisel ja koolisüsteemi võimestamisel õppetegevuse kvaliteedi ja tulemuslikkuse hindamiseks.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED