Eesti eksperdid aitavad muuta Moldova energeetika valdkonda keskkonnasõbralikumaks ja jätkusuutlikumaks

Eesti ja Moldova vahelise arengukoostöö üks eesmärke on haridussüsteemi ajakohastamine vastavalt tööturu vajadustele. Selle täitmiseks toetab Eesti Rahvusvaheline Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) Enerhacki projekti, et suurendada riigi spetsialistide, inseneride ja ametnike teadlikkust energeetika valdkonnast ja suunata riigi energiasüsteemid keskkonnasõbralikkuse ja jätkusuutlikkuse poole.

Moldova energiasüsteemid (katlamajad, elektrijaamad, kaugküttevõrgud) on amortiseerunud ning väga palju infrastruktuuri on jäänud alles nõukogude liidu ajast. Kuna riigis napib energiaressursse, on Moldova pea täielikult sõltuv fossiilkütustest ja elektri impordist. 2018. aastal suudeti katta vaid 20% oma energiavajadustest kodumaiste energiaallikatega. Maagaas, mis katab suurima osa Moldova energiavajadustest, imporditi 2014. aasta lõpuni läbi Ukraina Venemaalt.

Moldova energia uus tulevik

“Moldova seisab silmitsi tõsiste energeetika valdkonna väljakutsetega. Suurem osa riigi energiainfrastruktuurist vajab hädasti kaasaegseid uuendusi. Moldova valitsus mõistab taastuvenergia allikate integreerimise olulisust, kuid selliste muudatuste elluviimiseks on vaja ulatuslikke investeeringuid ja asjakohast teadmist. Meie projekt on siinkohal kriitilise tähtsusega, kuna see keskendub Moldova spetsialistide ja ametnike koolitamisele, et suurendada teadlikkust ja oskusi energeetika valdkonnas, suunates riiki keskkonnasõbralikuma ja jätkusuutlikuma tuleviku poole,” seletas Enerhacki tegevjuht Igor Krupenski.

“Projekt on hästi läbi mõeldud ning tulevikuperspektiiviga, milleks on kliimaneutraalsete eesmärkide saavutamine. Kliima ja rohepööre on teemad, mis on välja toodud ka EL liitumise nõuetes. Energeetikavaldkond on hetkel Moldovas kõige aktuaalsem ning koolitused selles valdkonnas, et tõsta inimeste teadlikkust, on äärmiselt vajalikud,” selgitas ESTDEVi hariduse ja ettevõtluse valdkonnajuht Kristi Kulu.

Moldova valitsus planeerib mitmekesistada riigi energiakandjaid, pannes suuremat rõhku taastuvale energiale. Antud laiendus nõuab märkimisväärseid investeeringuid keskmises ja pikas perspektiivis ning areng saab olema sõltuv riigi võimekusest meelitada investeeringuid. Eesti kogemus taastuvenergia allikate (biomassi katlamajad ja elektrijaamad, päikese- ja tuulepargid, uued kaugküttevõrgud, kaugjahutuse võrgud, soojuspumbad) integreerimisel on olnud edukas ja Enerhack soovib jagada oma teadmisi ja oskusi Moldova kolleegidele.

Eesti teerajajana

Eesti on viimaste aastakümnete jooksul teinud märkimisväärseid edusamme taastuvenergia valdkonnas ning suutnud moderniseerida oma energeetika infrastruktuuri ja suunata oma energiasüsteeme jätkusuutlikkuse poole.

“Sellise kogemuse ja ekspertiisi jagamine on hindamatu väärtusega Moldovale, kes soovib oma energiasüsteeme kaasaegsemaks muuta. Lisaks on Eesti näidanud üles tugevat pühendumist rahvusvahelisele arengukoostööle, eriti hariduse ja teadlikkuse tõstmise valdkonnas. See teeb Eestist ideaalse partneri, et toetada Moldovat energeetika valdkonnas ja aidata neil astuda suuri samme jätkusuutlikuma tuleviku suunas,” lisas Krupenski.

Selleks plaanib Enerhack korraldada Moldovas energeetika valdkonna kursusi ja koolitusi, arendades kohalike omavalitsuste, ametnike, inseneride ja üliõpilaste teadmisi ja oskusi energeetika vallas, et nad oskaksid tulevikus antud valdkonna probleeme lahendada ja oleksid võimelised saavutama kliimaneutraalsuse eesmärke. Projekti kaudu edasiantavate  teadmiste ja kogemuste vahetamine tõstab Moldova ühiskonna tulevasi energeetika valdkonna lahendusi, mis mõjub otseselt terve riigi paranemisele.

Projekt koosneb kolmest suurest etapist: koolituste graafiku ja materjalide koostamine, sihtgrupi otsimine ja koolituste korraldamine.

  • Koolituste graafiku ja materjalide koostamine: Enerhack on koostanud põhjaliku graafiku, mis hõlmab kõiki vajalikke koolitusi, et suurendada Moldova energeetikavaldkonna teadlikkust. Lisaks on valmistatud kvaliteetseid koolitusmaterjale, mis peegeldavad Eesti parimaid praktikaid ja kogemusi.
  • Sihtgrupi otsimine: Koostöös Moldova partneriga (Moldova Energy Efficiency Agency) on leitud sobivad sihtgrupid, kes saavad ühistest koolitustest maksimaalset kasu. Siia hulka kuuluvad energeetikavaldkonna ametnikud, insenerid, üliõpilased ja teised, kellel on otsene mõju Moldova energiasüsteemide uuendamisele.
  • Koolituste korraldamine: On korraldatud mitmeid koolitusi ja seminare, mis hõlmavad erinevaid teemasid, näiteks biomassi kasutamine kütusena, biomassi katlamajad, samuti praktilised kogemused biomassi kasutamisel. Lisaks on käsitletud energiaauditeid tüüpilistes paneelmajades ning tutvustatud paneelmajade renoveerimise praktilist kogemust.

Projekti “Energeetika valdkonna koolituste ja seminaride korraldamine Moldovas” eelarve on 52 750 EUR ning see kestab 1. augustini 2024.

Eesti on Moldovat toetanud alates 2000. aastast, seejuures on Moldova olnud Eesti kahepoolse arengukoostöö prioriteetne sihtriik alates 2006. aastast. Alates 2000. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Moldovat 10,4 miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Moldovas ellu viidud 271 projekti.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED